• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Tuberculose
 • Tuberculose

  Medimmigrant vzw - Tuberculose

  Wat is tuberculose en hoe wordt de ziekte behandeld?
  Hoe gebeurt de opsporing van tuberculose en waar kan je hiervoor terecht?
  Behandeling voor mensen in een precaire verblijfssituatie?
  Gevolgen voor het verblijf?
   

  Wat is tuberculose en hoe wordt de ziekte behandeld?

  Tuberculose (tbc) is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacil van Koch. De meest voorkomende vorm van deze ziekte is longtuberculose. Tbc wordt praktisch uitsluitend overgebracht langs de lucht, door het inademen van ziektekiemen die een tbc-patiënt ophoest. Een zieke is besmettelijk zolang hij fluimen ophoest, waarin tuberculosebacteriën aanwezig zijn. Wanneer de zieke gedurende enkele weken zijn behandeling goed gevolgd heeft, vermindert het hoesten en de besmettelijkheid, maar de ziekte is nog niet genezen.
  Een persoon met gesloten longtuberculose (die geen tbc-bacteriën ophoest) of met een tuberculoseaantasting aan een ander orgaan is meestal niet besmettelijk. Tuberculose is goed te genezen met een kuur van verschillende antibiotica. Deze behandeling duurt minimaal 6 maanden en geneest meer dan 90 % van de patiënten definitief, op voorwaarde dat de geneesmiddelen regelmatig worden ingenomen en de behandeling niet voortijdig wordt afgebroken. Een klein percentage (1,7%) van patiënten reageert niet op een of meerdere van de in te nemen antibiotica. Men spreekt dan van multiresistente tbc, die moeilijker te genezen is. Het voorkomen van multiresistentie is in België voorlopig laag en stabiel. Tweedelijns-antibiotica bestaan en worden door het later vermelde BELTA-TBnet project vergoed. Multiresistente patiënten krijgen hierdoor ook meer sociaal verpleegkundige begeleiding en ondersteuning.

  Hoe gebeurt de opsporing van tuberculose en waar kan je hiervoor terecht?

  De opsporing van tbc gebeurt doorgaans door een kleine hoeveelheid vloeistof (tuberculine) in de huid van de voorarm in te spuiten (intradermotest). Drie tot vijf dagen na het inspuiten wordt gecontroleerd of de huid een reactie (zwelling, verharding) vertoont. Is de reactie positief, dan moet een röntgenfoto van de longen uitwijzen of de persoon werkelijk ziek is of enkel besmet.

  In Brussel kan men zich voor de diagnostische onderzoeken (intradermotest, röntgenfoto, …) wenden tot :

  • Sint-Pieters Ziekenhuis
   Hoogstraat/rue haute 322 - 1000 Brussel (ter hoogte van de ingangspoort ingang C) :
   Consultaties door Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, VRGT vzw
  • maandag van 10u tot 12u, woensdag van 14u tot 16u30, vrijdag van 08u30 tot 10u.
   Tel : 02/411.94.76 - Fax : 02/223.39.00 
   Consultaties door het Fonds des Affections Respiratoires asbl (FARES)
  • dinsdag en donderdag van 13u30 tot 14u30
   Tel : 02/538.05.95 - Fax : 02/535.46.24
  • Ceasar de Paepe
   Cellebroerstraat/rue des Alexiens, 11-13 -1000 Brussel
   Tel : 02/511.54.01 - Fax : 02/512.32.73
   Maandag van 8u30 tot 11u  
   

  Behandeling voor mensen in een precaire verblijfssituatie?

  Via de Dienst Vreemdelingenzaken screent Fedasil automatisch mensen die in België toekomen op tbc en voert ook vervolgonderzoeken uit. Asielzoekers en andere mensen die in een opvangstructuur verblijven, vallen onder de Opvangwet die deze en andere medische zorgen regelt (zie rubriek asielzoekers in procedure).
  Een patiënt met tbc zonder wettig verblijf kan aan het OCMW van zijn verblijfplaats vragen om tussen te komen voor de behandeling. Het OCMW zal dan de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf opstarten. In het geval van tbc slaat de dringende medische hulp op de hele duur van de behandeling en de nazorg (zie rubriek Dringende Medische Hulp).
  BELTA is een Belgische vereniging gevormd door de VRGT en Fares samen. BELTA - VRGT/FARES hebben een door het RIZIV ondersteund project (BELTA-TBnet) dat tussenkomt in de kostprijs van geneesmiddelen en onderzoeken die niet door het OCMW of het ziekenfonds ten laste worden genomen (! principe van residuariteit).
  De arts dient de door BELTA terug te betalen geneesmidden voor te schrijven op de aangespast BELTA-TBnet voorschriftformulieren. De hele procedure en de vereiste formulieren zijn te vinden op de website van BELTA (www.belta.be).

  Gevolgen voor het verblijf?

  Voor een patiënt met TBC kan het Bevel om het Grondgebied te Verlaten 2 maal 3 maand verlengd worden (volgens interne nota DVZ), mits twee getuigschriften die gewagen van de onmogelijkheid om het land verlaten (zie rubriek kort uitstel van vertrek).
  In sommige gevallen, bijvoorbeeld van multiresistente TBC, waarvan de behandeling langer duurt dan zes maanden, kan de ziekte een reden zijn om een machtiging tot verblijf te bekomen omwille van medische redenen (zie rubriek machtiging tot verblijf).