• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Daklozen
 • Daklozen

  Medimmigrant vzw - Daklozen

  Verschillende personen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie hebben problemen met het vinden van huisvesting en daardoor hebben ze moeilijkheden met de toegang tot medische zorgen.
  De term ‘dakloos’ wordt in de brede zin van de term gebruikt : mensen die geen eigen huisvesting hebben en die bijvoorbeeld afwisselend bij vrienden slapen, in stations, in opvangcentra, kraakpanden of die nergens naartoe kunnen en op straat verblijven.


  "In België heeft iedereen recht op dringende medische hulp. Je
  nationaliteit (Belg of buitenlander) speelt geen enkele rol...
  "
  (Lees verder in de Gids voor daklozen, POD-MI 2010)
   

  OCMW bevoegd voor de aanvraag van Dringende Medische Hulp (DMH)

  Het OCMW van de gemeente waar de persoon werkelijk tijdens de nacht verblijft moet de aanvraag behandelen.
  Het OCMW kan in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp beslissen om tussen te komen voor de medische kosten bij middel van requisitoirs of een medische kaart voor bepaalde duur. Als de persoon al de voorwaarden vervult om recht te hebben op Dringende Medische Hulp, dan zal het OCMW vervolgens terugbetaald worden door de overheid (concreet, de POD Maatschappelijk Integratie) zelfs als de persoon bv. in een station slaapt of in een kraakpand.
  Bovendien zal de POD MI het OCMW terugbetalen gedurende de periode van geldigheid van de medische kaart (max. 3 maand), zelfs als de persoon ondertussen verhuisd is (zie omzendbrief van de POD MI van 14/07/2005 aan de OCMW’s) in de rechterkolom.
  In uitzonderlijke omstandigheden, als men de plaats van gewoonlijke verblijfplaats niet kan bepalen, kan de zorgverstrekker zich voor de betaling van zijn kosten wenden tot het OCMW waar de zorgen verstrekt werden (zie rechterkolom Omzendbrief 09/07/2002). Hij doet dit best zo snel mogelijk!

  Wat moet er gebeuren als een OCMW zich onbevoegd verklaart ?
  Als een OCMW zich onbevoegd verklaart, moet de volgende procedure gevolgd worden :
  "Indien dit OCMW zich onbevoegd verklaart, moet het je aanvraag binnen de 5 dagen doorzenden naar het OCMW dat wel bevoegd is. Men moet dit schriftelijk aan je meedelen en de reden geven waarom men denkt niet bevoegd te zijn. Zolang je aanvraag niet is doorgestuurd en men je de reden hiervoor niet heeft meegedeeld blijft het eerste OCMW verplicht om je aanvraag te behandelen.
  Als het tweede OCMW zich ook onbevoegd verklaart, moet het dit onmiddellijk aan de federale administratie melden. Zij beslist dan binnen de 5 dagen welk OCMW
  bevoegd is en je dus verder moet helpen.
  " (Gids voor daklozen, POD-MI 2010)
  Deze procedure wordt uitgelegd door de POD-MI in de omzendbrief van 8/04/2003 over de oplossing van bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's (zie rechterkolom).
  De POD MI wenst dat een oplossing gevonden wordt. Ze moedigen de OCMW’s eveneens aan om een specifieke dienst te ontwikkelen die hulp biedt aan daklozen (zie de pp van de POD MI)

  Tips voor een goed verloop van de procedure DMH

  Plaats van gewoonlijke verblijfplaats
  Het is vaak moeilijk voor een dakloze om te bewijzen op een bepaalde plaats te verblijven. Opdat de pocedure zo vlot mogelijk kan verlopen, is het belangrijk dat het OCMW hiervoor begrip toont en dat de dakloze zijn situatie zo duidelijk mogelijk uitlegt.

  • De dakloze persoon kan getuigenissen verzamelen van vrienden of maatschappelijk werkers die kunnen attesteren dat de persoon op die plaats slaapt.
  • De maaschappelijk werker van het OCMW kan ter plaatse gaan om te constateren dat de persoon degelijk op de aangegeven plaats slaapt.

  Communicatie
  Het is belangrijk om duidelijk en rustig te communiceren.

  • De mensen die moeilijkheden hebben om zich duidelijk uit te drukken, kunnen zich laten vergezellen door een kennis of een maatschappelijk werker.  

  Dringende situatie
  De behandeling van een (eerste) aanvraag van Dringende Medische Hulp kan enkele weken in beslag nemen (wettelijk max. 30 dagen) en soms kan de persoon niet zo lang wachten. Als de medische situatie van de persoon erg dringend is:

  • Aarzel niet om dit te laten weten aan het OCMW. Sommige OCMW’s hebben een procedure voor dringende zaken of kunnen misschien een tijdelijke oplossing voorstellen in afwachting dat het dossier behandeld wordt.
  • Vraag vervolgens aan het OCMW om een geldige en hernieuwbare medische kaart te verstrekken voor een bepaalde periode. Zo moet de procedure niet telkens van op nul gestart worden (zie lager : medische kaart).

  De opvolging van een dossier
  Het is belangrijk om de uren van de afspraken met het OCMW niet te vergeten en om te weten wie men moet contacteren als men vragen heeft.

  • Schrijf goed alle nuttige informatie op zodat je dit niet vergeet : de dag en uur van de afspraak, de naam van de maatschappelijk werker van het OCMW die het dossier behandelt, het telefoonnummer en faxnummer, de documenten die de maatschappelijk werker opvraagt, …
  • Vraag een ontvangstbewijs (een bewijs dat je een aanvraag indiende). Het OCMW heeft 30 dagen om een beslissing te nemen. Het is belangrijk om een bewijs te hebben van de indiening van je aanvraag want dit bewijst de stappen die je ondernam. In het geval van afwezigheid van antwoord vanwege het OCMW, kan dit bewijs noodzakelijk zijn om een beroep in te dienen.

  Wat als het OCMW je aanvraag niet registreert
  • Vraag of ze de reden schriftelijk willen overhandigen. Je kan deze reden bespreken met een straathoekwerker of een maatschappelijk werker van een sociale dienst of een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Ze zullen je helpen om de weigeringsbeslissing te begrijpen en om een oplossing te zoeken.

  Medische kaart
  Om niet elke keer terug te moeten keren naar het OCMW :
  • Vraag aan je arts om op het attest Dringende Medische Hulp te noteren dat het opportuun is om een medische kaart te geven voor een bepaalde periode. Op deze manier kan de arts ook preventief te werk gaan, ten gepaste tijde medische zorgen verstrekken en indien nodig een medische opvolging verzekeren.