• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • EU-burgers
 • EU-burgers

  Medimmigrant vzw - EU-burgers

  Dit artikel heeft betrekking tot EU-burgers die een verblijfsrecht vragen van meer dan 3 maanden (als loontrekkende, zelfstandige, werkzoekende, student of "rentenier") en ook op hun familieleden. Meer informatie over het kort verblijf (toeristisch bezoek) in België,vindt u onder de rubriek toeristen.
   

  Medische zorgen

  Ivm de medische zorgen dient eerst bekeken te worden :
  • of tussenkomst van een ziekteverzekering in het land van herkomst mogelijk is ongeacht de reden van het verblijf in België (als toerist of met de bedoeling langer te verblijven).
  • of de persoon een privéziekteverzekering heeft.

  In sommige situaties is aansluiting bij de Belgische ziekteverzekering mogelijk als gerechtigde (bv. op basis van werk) of als persoon ten laste van een gerechtigde (bv. op basis van samenwoonst).

  Indien er geen beroep kan gedaan worden op een ziekteverzekering of de EU-burger kan het remgeld niet betalen, kan hij overwegen om een tussenkomst te vragen aan het OCMW van zijn verblijfplaats voor de betaling van de medische kosten als hij behoeftig is. Het al dan niet recht hebben op OCMW-steun en welke steun precies gevraagd kan worden, hangt af van tot welke categorie van EU-burgerschap de betrokkene behoort (werknemer, student,...).

  Meer details over de medische hulp vanwege het OCMW voor Unieburgers

  Op 19 januari 2012, veranderde een nieuw artikel in de organieke OCMW-wet (art. 57quinquies) veranderde met betrekking tot de toegang tot medische hulp (als onderdeel van maatschappelijke dienstverlening) voor EU-burgers. Maar het Grondwettelijk Hof heeft door zijn arrest van 30 juni 2014 opnieuw enkele fundamentele wijzigingen opgelegd.  
  Sinds dit arrest werd de procedure Dringende Medische Hulp ook opengesteld voor een aantal EU-burgers in legaal verblijf. Om samen te vatten : alle EU-burgers die een (tijdelijk) legaal verblijf hebben en uitgesloten zijn van maatschappelijke dienstverlening, kunnen aan het OCMW toch Dringende Medische Hulp vragen.
  Concreet gaat het om EU-werkzoekenden, EU-studenten, economisch niet actieve EU-burgers (en hun familieleden) en familieleden van Belgen met een bijlage 19(ter), of tijdens de eerste 3 maanden van de E- o f F-kaart indien ze nooit een bijlage 19(ter) hebben ontvangen.

  Merk wel op dat het krijgen van tussenkomst voor medische zorgen vanwege het OCMW in bepaalde situaties implicaties kan hebben op het verblijfrecht. Dat wordt hieronder besproken onder de titel ‘Onredelijke last voor het sociale bijstandstelsel’.

   

  Maatschappelijke dienstverlening

  Maatschappelijke dienstverlening  is een vorm van steun van het OCMW (bv. leefloon equivalent aan het bedrag van maatschappelijke integratie, medische kaart voor het remgeld, ...) toegekend na sociaal onderzoek.
  Welke Unieburgers kunnen beroep doen op deze dienstverlening en welke zijn uitgesloten?
  • EU-werknemers, -zelfstandigen en hun familieleden kunnen niet uitgesloten worden van maatschappelijke dienstverlening. Vanaf de bijlage 19(ter) is er met andere woorden recht op (aanvullende) maatschappelijke dienstverlening.
  • EU-werkzoekenden en hun familieleden hebben geen recht op (aanvullende) maatschappelijke dienstverlening gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf (met bijlage 19(ter) of in voorkomend geval E- of F-kaart) en evenmin gedurende de duur van de E- of F-kaart.
  • Economisch niet-actieve EU-burgers (dat zijn mensen die niet werken in België maar die op een andere manier kunnen aantonen over genoeg financiële middelen te beschikken), EU-studenten en hun familieleden en familieleden van Belgen hebben geen recht op maatschappelijke dienstverlening gedurende de eerste drie maanden van de geldigheid van hun bijlage 19 (EU-burgers) of 19ter (familieleden), of in voorkomend geval van de E- of F-kaart.
   Na drie maanden, bij verlenging van de bijlage 19 of 19ter, als het verblijfsrecht niet wordt toegekend (bijlage 20) of bij beroep bij de raad voor vreemdelingen-betwistingen (bijlage 35), kan in principe aanspraak worden gemaakt op (aanvullende) maatschappelijk dienstverlening.

   

  Maatschappelijke integratie

  Maatschappelijke integratie waarborgt een bestaansminimum (= het leefloon), maar het gaat verder dan zuiver financiële bijstand. De nadruk ligt op het zoeken naar werk en alle mogelijke maatregelen die de mensen kunnen helpen om hun leven in eigen handen te nemen en te participeren aan het maatschappelijk leven.

  Van zodra de EU-burger een elektronische E-kaart (EU-burger) of F-kaart (familielid EU-burger) krijgt, heeft hij recht op maatschappelijke integratie en in sommige situaties op aanvullende maatschappelijke dienstverlening (bv. voor het remgeld bij medische zorgen) van het OCMW (zie ook maatschappelijke dienstverlening)

   

  Onredelijke last voor het sociale bijstandstelsel

  Dit begrip werd ingevoerd door de EU-wetgever. Economisch niet-actieve EU-burgers, EU-studenten en hun familieledenkunnen hun verblijfsrecht verliezen wanneer ze niet langer aan de voorwaarden die recht geven op verblijf voldoen of een onredelijke belasting vormen voor de Belgische sociale zekerheid. Maar om in regel te zijn met het Europees recht moet de Dienst Vreemdelingenzaken ook de individuele situatie van de betrokkene onderzoeken. Dit kan als gevolg hebben dat de verblijfskaart ingetrokken wordt.

  Wanneer de EU-burger een elektronische E+ kaart (EU-burger) of F+ kaart (familielid EU-burger) heeft, geeft dat recht op een duurzaam verblijfsrecht en kan de verblijfskaart omwille van OCMW-steun niet ingetrokken worden.
  EU-burgers en hun familieleden die hun verblijfsrecht verliezen, kunnen in principe beschouwd worden als zonder wettig verblijf. Zij kunnen indien aan de andere voorwaarden voldaan wordt, beroep doen op de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf.