• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Minderjarigen
 • Minderjarigen

  Medimmigrant vzw - Minderjarigen

  Minderjarigen die met hun ouders (of voogd) in België verblijven zonder wettig verblijfsstatuut, vallen voor de betaling van de medische zorgen onder één van de volgende regelingen:

  • De procedure dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf (meer over deze procedure vind je onder de rubriek mensen zonder wettig verblijf)
  • Medische zorg via het asielopvangcentrum waar ze met hun ouders  verblijven binnen het kader van 'materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft'
  • De garant, reisverzekering of andere derde betaler komt tussen
  • Een ziekteverzekering (als gerechtigde of persoon ten laste)

  Niet EU-minderjarigen die zonder ouders of voogd in België verblijven, kunnen door de Voogdijdienst erkend worden als niet-begeleide minderjarigen vreemdelingen (NBMV). Ze krijgen dan een administratieve voogd toegewezen die samen met hen op zoek gaat naar een duurzame oplossing.
  Let wel: het statuut van NBMV wordt enkel toegekend aan onderdanen uit een land dat niet behoort tot de Economische Europese Unie.

  Minderjarigen met het statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling hebben recht op een ziekteverzekering als ze voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • De minderjarige volgt gedurende tenminste drie opeenvolgende maanden onderwijs in een door een Belgische overheid erkende onderwijsinstelling 
  • De minderjarige wordt begeleid door een dienst voor preventieve gezinsondersteuning (Kind en Gezin/ONE) of is ingeschreven in een instelling voor kleuteronderwijs
  • De minderjarige is vrijgesteld van leerplicht door de bevoegde gewestelijke dienst.

  De specifieke procedure om een aansluiting bij een ziekenfonds aan te vragen is terug te vinden in de omzendbrief van 9 mei 2008 uitgegeven door het RIZIV (zie rechter kolom). Het ziekenfonds vraagt een aantal attesten voor te leggen wanneer de voogd zijn pupil wil inschrijven: aanstelling voogdkind&gezinschoollopen – vrijstelling van leerplicht
  Meer uitleg over de ziekteverzekering voor NBMV vind je in volgende pdf-documenten: beknoptuitgebreid.

  NBMV met ziekteverzekering hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dit recht wordt door het KB van 11 mei 2009 (zie rechter kolom) retroactief ingevoerd op 1 januari 2008.
  Dit recht op verhoogde tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van het kwartaal waarin de hoedanigheid is verworven. 

  EU of niet EU-minderjarige kan ook ten laste van de ziekteverzekering van de persoon met wie hij/zij samenwoont en die instaat voor zijn of haar onderhoud. Dit op voorwaarde dat de ambtenaar van het RIZIV de bewijsmiddelen voor de samenwoonst erkent. Een inschrijving in het rijksregister in hoofde van de minderjarige is in dit geval niet noodzakelijk. Dit is geregeld in het K.B. van 12 november dat het K.B. betreffende de Ziekteverzekering wijzigt (zie rechter kolom).

  De verzekering die een school afsluit is ook van toepassing op de leerlingen die er schoollopen maar geen verblijfstatuut hebben. Lees meer hierover in de tekst: Schoolverzekering voor minderjarigen zonder wettig verblijf.