• Home
 • Over Medimmigrant
 • Over Medimmigrant

  Medimmigrant vzw - Over Medimmigrant
  Waarvoor ijvert de vzw Medimmigrant?
  • Een concrete uitwerking van het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf en mensen met een precair verblijfsstatuut in maatschappelijke voorzieningen, instellingen en structuren.
    
  • Een migratie-, gezondheids,- en vreemdelingenbeleid waarbij rekening gehouden wordt met de medische noden van deze mensen.

  Dit doen we via individuele dienstverlening waarbij we ons richten tot organisaties en bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werking wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

  Voorbeelden van situaties waarrond Medimmigrant informatie verstrekt:
  “Er werd dit weekend via de spoedgevallendienst iemand binnengebracht met ernstige medische problemen maar het lijkt erop dat die persoon geen verblijfsdocumenten heeft. "
  "Een leerling in de klas heeft de laatste tijd erg last van tandpijn maar ze vertelt dat ze niet naar de tandarts kan omdat ze geen sis-kaart heeft. "
  "Mijn buurvrouw heeft geen verblijfsdocumenten in België maar is ernstig ziek en kan niet terug naar haar land van herkomst omdat er daar geen behandeling is voor haar ziekte"

  Medimmigrant zeker zoveel aandacht te besteden aan de structurele werking rond de toegang tot de gezondheidszorg en de verlenging of machtiging van verblijf omwille van medische redenen.
  Medimmigrant gaat hiervoor het gesprek aan met verschillende werkgroepen, samenwerkingsverbanden en maatschappelijke instellingen. Op basis van dit regelmatig contact wordt er samen nagedacht en worden er voorstellen geformuleerd. Deze voorstellen worden getoetst bij de mensen zonder wettig verblijf, hun begeleiders en de veldwerkers tijdens de individuele contacten of via georganiseerde initiatieven.

  -> Meer informatie over de waarden en doelstellingen van Medimmigrant kan je terugvinden in ons jaarverslag.

  Onze missie

  De missie van Medimmigrant vertrekt vanuit het recht op een menswaardig bestaan en een menswaardige behandeling (EVRM, Rome, 4/11/1950). Medimmigrant baseert zich op volgende uitgangspunten: het solidariteitsprincipe, de Belgische Grondwet, de internationale verdragen en de gezondheidsdefinitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie: 

  • Het recht op menswaardig bestaan en een menswaardige behandeling van alle mensen
  • De solidariteit tussen zieken en gezonden / via de gemeenschappelijke zorg voor de sociale zekerheid
  • De sociale grondrechten vervat in de Belgische Grondwet
  • De wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (België, 30/07/1981)
  • De antidiscriminatiewet (België, 25/02/2003 – B.S. 17.03.2003)
  • De definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie
  • De onschendbaarheid van zijn persoon (Art. 3 UVRM)
  • Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Rome, 04/11/1950)
  • Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (VN, 20/11/1990)
  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 10/12/1948)
  • De VN conventie betreffende de bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun familieleden (nr.126 VN 18/12/1990)
  • Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele Rechten (VN, 1966)
  Onze ethische code

  Medimmigrant werkt in haar dienstverlening aan mensen zonder wettig verblijf en met een precaire verblijfsstatus volgens een ethische code. Deze ethische code omschrijft de richtlijnen in de hulpverlening aan mensen zonder wettig verblijf voor zowel de personeelsleden als de vrijwilligers die voor de vzw optreden. De tekst kan als inspiratie gebruikt worden voor andere organisaties of instanties. 

  Personeel en vrijwilligers

  Het team van Medimmigrant bestaat uit:

  Veerle Evenepoel - coördinatrice
  Stéphanie Jassogne - stafmedewerkster 
  Christine Westerhof - administratief medewerkster

  Voor kleine vertalingen, huisbezoeken en begeleiding naar OCMW’s of verpleeginstellingen kan Medimmigrant rekenen op de waardevolle medewerking van vrijwilligers.

  Raad van Bestuur 

  Dhr. Pieter Janssen - voorzitter
  Mevr. Katleen Goris
  Dhr. Sebastiano Guzzone
  Mevr. Marie-Paule Moreau
  Dhr. Roel Seurs
  Mevr. Berlinde Tillie
  Dhr. Tsevi Adomayakpor