français, voyez ci-dessousPrint
header medische nieuwsbrief gezondheid

Medimmigrant - Medische nieuwsbrief nr. 16

 


Inhoud
1. In de kijker
      Wie betaalt de medische kosten van asielzoekers?
      Werkende asielzoekers moeten zich aansluiten bij een ziekenfonds
      Instructie van Fedasil : einde opvang voor asielzoekers met een ontvankelijke 9ter
      Elk OCMW kan terugbetaald worden voor medische/financiële kosten voor asielz. zonder code 207
      Inschrijving in het Vreemdelingenregister en tegemoetkoming aan personen met handicap?
2. Nieuws van Medimmigrant
      Informatiefolders - update en uniformisering
      Bladwijzer voor OCMW's
      Kalendertjes 2011
3. Pas verschenen
4. Iets bijleren
      Migratie, integratie en participatie in de gezondheidszorg – vormingsreeks
      Conferenties en debat : interculturele theorieën en praktijken (Luik) (FR)
      Vormingen van het VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht
5. Diverse
      Invoering van de elektronische medische kaart door de POD Maatschappelijke Integratie
      Samenwerking tussen de POD Maatschappelijke Integratie, DVZ en het Rijksregister
      Project intercultureel bemiddelen via het internet
      Vzw Intact : juridisch steunpunt rond vrouwenbesnijdenis
      Meertalige CO-preventiecampagne voor kansarmen en minderheden
      Website 'Maladies du séjour' (FR)

1. In de kijkerWie betaalt de medische kosten van asielzoekers?

Voor asielzoekers geldt dat de code 207 in het wachtregister bepaalt wie de medische kosten betaalt. Onderstaande situaties kunnen zich voordoen:
Asielzoekers met als code 207 een opvangstructuur
-> Asielzoekers die verblijven in de toegewezen opvangstructuur : De zorgen worden in het opvangcentrum gegeven of er wordt door Fedasil of het OCMW een betalingsverbintenis meegegeven.
-> Asielzoekers die verblijven in een hotel : een verpleegkundige van Croix-Rouge die de hotels bezoekt, kan een betalingsverbintenis afgeven voor de huisartsenwachtpost Athena. Fedasil betaalt de medische kosten.
Asielzoekers met als code 207 no show (verblijven niet in een opvangstructuur)
Zij vragen best vóór de zorg een betalingsverbintenis aan de Cel medische kosten van Fedasil. Slechts uitzonderlijk is men nog toegewezen aan een LOI en is het OCMW bevoegd.
Asielzoekers die niet toegewezen zijn aan een opvangstructuur
Het OCMW van de hoofdverblijfplaats (= code 001/020 in het wachtregister) is bevoegd.
>> Lees meer

Werkende asielzoekers moeten zich aansluiten bij een ziekenfonds

Werkende asielzoekers kunnen en moeten zich aansluiten bij een ziekenfonds. De ziekteverzekering komt dan tussen in hun medische kosten. Daarnaast behouden asielzoekers die een code 207 hebben (code 207 opvangstructuur of code 207 no show) hun recht op betaling van medische kosten door Fedasil of door het OCMW. Dat staat in info van Fedasil van 8/9/2010. Een dubbele betaling is natuurlijk niet mogelijk. >> Lees meer (FAQ lijst van Fedasil)
Bericht van het VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht

Instructie van Fedasil : einde opvang voor asielzoekers met een ontvankelijke 9ter

De nieuwe instructie van Fedasil van 9 november 2010 geeft de opvangstructuren de opdracht om de code 207 voor asielzoekers met een ontvankelijke medische verblijfsaanvraag (art 9ter Verblijfswet) op te heffen. Deze opheffing verplicht de vreemdelingen ook al hebben ze een lopende asielprocedure om de materiële opvangstructuur te verlaten (binnen maximaal 2 maanden). Bij behoeftigheid hebben zij wel recht op financiële steun van het OCMW. Deze instructie wijzigt de instructies van 6 april 2010.
Bron: Instructie Fedasil 9/11/2010 over de begunstigden van de opvang met ontvankelijke 9ter aanvraag die tegelijkertijd nog een lopende asielprocedure hebben
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht


Elk OCMW kan terugbetaald worden voor medische/financiële kosten voor asielz. zonder code 207

Door de verzadigde asielopvang krijgen veel asielzoekers geen materiële opvangplaats (en dus geen code 207) toegewezen. In theorie hebben ze dan recht op financiële steun van het OCMW, alsook op betaling van medische kosten. In de praktijk wordt dit recht echter vaak niet gewaarborgd, omwille van discussies over de verantwoordelijkheid van Fedasil voor materiële opvang en over welk OCMW bevoegd is om steun te verlenen (in theorie vaak 1000 Brussel). Elk (ander) OCMW dat steun toekent, krijgt deze steun nochtans terugbetaald van de POD Maatschappelijke Integratie, als de algemene voorwaarden daarvoor voldaan zijn. De specifieke bevoegdheidsregels voor OCMW's zijn daarbij geen obstakel.
>> Lees meer + Meer informatie ook in het losbladig werk van VVSG en Politeia: "Lokale besturen en vreemdelingen", punt 2.5.2.D ‘asielzoekers zonder toewijzing die geen code 207 hebben’.
Bericht van het VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht


Inschrijving in het Vreemdelingenregister en tegemoetkoming aan personen met handicap?

Vreemdelingen met een beperkt of zelfs onbeperkt verblijfsrecht, die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, hebben volgens het Arbeidshof van Gent géén recht op een federale tegemoetkoming voor personen met een handicap. Hiermee verzet het Arbeidshof van Gent zich tegen een strekking binnen enkele arbeidsrechtbanken dat de federale tegemoetkomingen voor personen met een handicap ook open zouden staan voor vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister. Er werd een cassatieberoep aangetekend tegen het arrest van het Arbeidshof van Gent. >> Lees meer
Bericht van Vlaams Minderhedencentrum

  
2. Nieuws van MedimmigrantInformatiefolders - update en uniformisering

Medimmigrant maakte werk van een update en uniformisering van hun 9 informatiefolders:

Vanaf 1 januari zullen al deze folders in het Frans en Nederlands op de site staan. De vertaling naar andere talen zal volgen in de maanden januari en februari.

Bladwijzer voor OCMW's

Vanaf januari 2011 zal Medimmigrant aan de Brusselse OCMW’s bladwijzers bezorgen met nuttige contactadressen ivm de hulpverlening aan mensen in een precaire verblijfssituatie.


Kalendertjes 2011

De dokters van de spoedgevallendiensten van de Brusselse ziekenhuizen zullen in 2011 opnieuw kalendertjes krijgen die bedoeld zijn voor mensen zonder wettig verblijf die zich aanmelden bij de spoedgevallendienst met niet-dringende hulpvragen en die eigenlijk eerst een requisitoir hadden moeten vragen aan het OCMW van hun verblijfplaats. Op de achterkant van het kalendertje staat meer info over de procedure dringende medische hulp en medische ondersteuning bij terugkeer naar het herkomsland.

  
3. Pas verschenen

Boeken en tijdschriften, naslagwerken, rapporten, brochures, artikelen, dvd's, … en voorlichtingsmateriaal over gezondheid(szorg) van vreemdelingen vindt u hier.  
4. Iets bijlerenMigratie, integratie en participatie in de gezondheidszorg – vormingsreeks

De Hogeschool-Universiteit Brussel organiseert 10 sessies rond culturele diversiteit in de gezondheidszorg. Deze sessies (theorie en praktijk) worden verzorgd door specialisten uit de verschillende domeinen van de interculturele hulpverlening met o.a. Medimmigrant, het Minderhedenforum en Dr. Louis Ferrant. De reeks start op 18 januari 2011.
>> Lees meer


Conferenties en debat : interculturele theorieën en praktijken (Luik) (FR)

De Luikse vzw Tabale organiseert bijeenkomsten voor "psychosociale hulpverleners" die in hun dagelijkse praktijk in contact komen met vreemdelingen. Ze bieden handvaten aan om efficiënter te kunnen werken met deze doelgroep. De volgende bijeenkomst, met als thema ‘Klinische schrik’, gaat door op vrijdag 28 januari.
>> Lees meer (FR)
 


Vormingen van het VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht

- Vorming voor ziekenfondsen over welke vreemdelingen recht hebben op een ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging. Er wordt ook toegelicht waar naar doorverwezen kan worden als de vreemdeling niet aangesloten kan worden.
Op 13 januari 2011 in het VMC te Brussel >> Lees meer
- Vorming over de betalingsregeling van de medische kosten bij vreemdelingen (EU- en niet-EU-burgers).  
Op 27 januari 2011 in het Provinciehuis te Leuven, organisatie PRIC Vlaams Brabant >> Lees meer
Op 24 februari 2011 in het VMC te Brussel >> Lees meer
- Vorming voor hulpverleners en advocaten over de mogelijkheden om voor zieke vreemdelingen een uitstel van vertrek of een medische verblijfsmachtiging te bekomen. Ook de terugkeerprogramma’s voor zieke vreemdelingen worden besproken.
Op 24 maart 2011 in het VMC te Brussel >> Lees meer
 

  
5. DiverseInvoering van de elektronische medische kaart door de POD Maatschappelijke Integratie

Deze elektronische kaart zal in verschillende stappen worden ingevoerd. De eerste stap wordt voorzien in de zomer 2011. Het OCMW blijft bevoegd voor het sociaal onderzoek en levert de elektronische medische kaart af. De betaling van de medische kosten zal gebeuren door de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en niet langer door het OCMW zelf.  De HZIV krijgt dan maandelijks een terugbetaling van de POD MI. >> Lees meer
Bron: herfstontmoetingen POD Maatschappelijke Integratie en de OCMW’s. Een samenvatting van alle presentaties vindt u terug op de website van de POD MI.

Samenwerking tussen de POD Maatschappelijke Integratie, DVZ en het Rijksregister

Door de toenemende informatisering van gegevensuitwisseling zouden gegevens direct consulteerbaar en correct moeten zijn, maar dit is niet steeds het geval. Om deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, zullen de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Rijksregister structureel samenwerken. >> Lees meer
Bron: herfstontmoetingen POD Maatschappelijke Integratie en de OCMW’s

Project intercultureel bemiddelen via het internet

Het is niet mogelijk om in alle ziekenhuizen interculturele bemiddelaars in te zetten voor alle groepen allochtonen waarmee ze geconfronteerd worden. Dit kan echter opgevangen worden door te bemiddelen via computer, waardoor de tolk of interculturele bemiddelaar niet daadwerkelijk in het ziekenhuis aanwezig moet zijn. Dit jaar ging een eerste pilootproject van start tussen vier ziekenhuizen (o.a. UZ Gent, ZNA) waarbij interculturele bemiddelaars van een ander ziekenhuis via videoconferentie werden ingezet. De FOD Volksgezondheid onderzoekt of een landelijk netwerk van intercultureel bemiddelaars via het internet kan worden opgezet voor alle Belgische ziekenhuizen. >> Lees meer

Vzw Intact : juridisch steunpunt rond vrouwenbesnijdenis

INTACT is een jonge vzw met een juridisch steunpunt werkzaam rond de thematiek van de vrouwelijke genitale verminkingen (VGV), door de internationale gemeenschap beschouwd als foltering. Besnijdenis is een vorm van vervolging in de zin van de Conventie van Genève. De vzw verleent advies aan asielzoekers en hun begeleiders en advocaten en ondersteunt de asielaanvraag.  INTACT geeft ook vormingen rond dit thema en werkt aan het voorkomen van besnijdenis in België. >> Lees meer
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Meertalige CO-preventiecampagne voor kansarmen en minderheden

CO-intoxicatie eist nog jaarlijks talrijke slachtoffers. De campagne ‘Hou de stille moordenaar buiten’ tracht, in tegenstelling tot de klassieke preventiecampagnes, ook risicogroepen zoals kansarmen en bepaalde minderheden te bereiken. Er is onder andere een affiche en fotoroman (in 11 talen!) beschikbaar. >> Lees meer

Website 'Maladies du séjour' (FR)

De vzw CIRE heeft een nieuwe website 'www.maladiesdusejour.be' (FR) gecreeërd. Deze site heeft als doel om de taken van mensen die te maken hebben met mensen met medische problemen in de asielprocedure of medische/humanitaire regularisatie procedure. De website verwijst regelmatig door naar andere sites met nuttige informatie waaronder deze van Medimmigrant.

  Deze nieuwsflash is een uitgave van Vzw Medimmigrant
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel
Tel. 02/274.14.33/34 – Fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
U kunt ons bereiken per email of per telefoon op maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13u en op dinsdag van 14 tot 18u. Uitschrijven kan door een email aan secr@medimmigrant.be met als onderwerp ‘uitschrijven’ of via deze link.

Met de steun van :


naar nederlandse versie
header medische nieuwsbrief gezondheid
Medimmigrant - Lettre d information medicale n° 16

 


Sommaire
1. À l'avant plan
      Qui paie les frais médicaux des demandeurs d’asile ?
      Les demandeurs d’asile qui travaillent doivent s’affilier à une mutualité
      Nouvelle instruction de Fedasil : fin de l'accueil pour les demandeurs d'asile avec un 9ter recevable
      Tout CPAS peut se faire rembourser les frais médicaux/aide financière des dem. d’asile sans code 207
      Inscription au registre des étrangers et allocation aux personnes handicapées ?
2. Nouvelles de Medimmigrant
      Dépliants d'information - mise à jour et uniformisation
      Marque-pages pour les CPAS
      Calendriers 2011
3. Publications récentes
4. Journées d'études
      Migration, intégration et participation dans les soins de santé – série de formations (NL)
      Conférences-débats : théories et pratiques interculturelles (Liège)
      Formations du VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht (NL)
5. Divers
      Introduction de la carte médicale électronique par le SPP Intégration sociale
      Collaboration entre le SPP Intégration sociale, l’Office des étrangers et le Registre national
      Projet de médiation interculturelle via l’internet
      Intact asbl : point d’appui juridique en matière d’excision
      Campagne multilingue de prévention contre le CO pour les personnes défavorisées et les minorités
      Site Internet - ''Maladies du séjour''1. À l'avant plan


Qui paie les frais médicaux des demandeurs d’asile ?

C’est le code 207 du registre d’attente qui détermine qui paie les frais médicaux des demandeurs d’asile. Les situations suivantes peuvent se produire :
Demandeurs d’asile munis d’un code 207 'structure d’accueil' 
-> Demandeurs d’asile résidant dans la structure d’accueil qui leur a été attribuée : Soit les soins sont prodigués dans le centre d’accueil, soit Fedasil ou le CPAS délivrent un réquisitoire.
-> Demandeurs d’asile logés dans un hôtel : Une infirmière de la Croix-Rouge qui visite les hôtels peut délivrer un réquisitoire pour le poste de garde de médecine générale Athena. Fedasil paie les frais médicaux.
Demandeurs d’asile munis d’un code 207 'no-show' (ne résidant pas dans une structure d’accueil)
Il vaut mieux demander un réquisitoire à la "cellule Frais médicaux" de Fedasil avant l’administration des soins. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que les patients sont encore renvoyés dans une ILA et que le CPAS est compétent.
Demandeurs d’asile auxquels aucune structure d’accueil n’a été attribuée
Le CPAS du lieu de résidence principal (= code 001/020 dans le registre d’attente) est compétent.
>> En savoir plus


Les demandeurs d’asile qui travaillent doivent s’affilier à une mutualité

Les demandeurs d’asile qui travaillent peuvent – et doivent même – s’affilier à une mutualité. L’assurance-maladie intervient alors dans leurs frais médicaux. Les demandeurs d’asile munis d’un code 207 (code 207 structure d’accueil ou code 207 no-show) conservent en outre le droit au paiement des frais médicaux par Fedasil ou le CPAS (source : informations de Fedasil du 8.9.2010). Une double intervention n’est évidemment pas possible. >> En savoir plus (liste FAQ de Fedasil)
Communiqué du 'VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht'Nouvelle instruction de Fedasil : fin de l'accueil pour les demandeurs d'asile avec un 9ter recevable

La nouvelle instruction de Fedasil du 9 novembre 2010 donne l’ordre aux structures d’accueil d’annuler le code 207 des demandeurs d’asile dont la demande de séjour médical est recevable (art. 9 ter de la loi sur le séjour). Cette annulation oblige les étrangers dont la procédure d’asile est en cours à quitter la structure d’accueil matériel (endéans les 2 mois). S’ils sont nécessiteux, ils ont droit à l’aide financière du CPAS. Cette instruction modifie celle du 6 avril 2010.
Source : Instruction de Fedasil du 9.11.2010 sur les bénéficiaires de l’accueil dont la demande « Art. 9 ter » est recevable et la procédure d’asile encore en cours
Communiqué de Vluchtelingenwerk Vlaanderen et du VMC-Steunpunt Gezondheid & VreemdelingenrechtTout CPAS peut se faire rembourser les frais médicaux/aide financière des dem. d’asile sans code 207

Suite à la saturation de l’accueil, beaucoup de demandeurs d’asile ne se voient plus attribuer de place d'accueil (et ne reçoivent donc pas de code 207). En théorie, ils ont droit à l’aide financière du CPAS ainsi qu’au paiement de leurs frais médicaux, mais dans la pratique, ce droit n’est souvent pas garanti en raison de discussions portant sur la responsabilité de Fedasil pour l’accueil matériel et sur le CPAS compétent pour accorder l’aide (en théorie, c’est souvent celui de la Ville de Bruxelles). Tout (autre) CPAS qui accorde l’aide se fait pourtant rembourser par le SPP Intégration sociale, pour autant que les conditions générales soient remplies. Les règles spécifiques relatives à la compétence des CPAS n’y font pas obstacle. >> En savoir plus 
Vous trouverez aussi de plus amples informations dans l’ouvrage non relié du VVSG et de  Politeia: « Lokale besturen en vreemdelingen » (Les administrations locales et les étrangers), point 2.5.2.D « asielzoekers zonder toewijzing die geen code 207 hebben » (« demandeurs d’asile sans attribution et sans code 207 »).
Communiqué du VMC-Steunpunt Gezondheid & VreemdelingenrechtInscription au registre des étrangers et allocation aux personnes handicapées ?

D’après la cour du travail de Gand, les étrangers qui ont un droit de séjour limité ou même illimité et sont inscrits au registre des étrangers n’ont pas droit à l’allocation fédérale aux personnes handicapées. La cour du travail de Gand s’oppose ainsi à une tendance suivie par plusieurs tribunaux du travail, selon laquelle les étrangers inscrits au registre des étrangers pourraient également prétendre à l’allocation fédérale pour personnes handicapées. Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de la cour du travail de Gand.
Communiqué du Vlaams Minderhedencentrum

2. Nouvelles de Medimmigrant


Dépliants d'information - mise à jour et uniformisation

Medimmigrant a travaillé à la mise à jour et à l'uniformisation de ses 9 dépliants d'information dont voici la liste : 


Ces dépliants seront téléchargeables à partir du 1er janvier en français et en nérlandais sur le site Internet 'www.medimmigrant.be'. Dans le courant du mois de janvier et février, ces dépliants seront ensuite traduits dans d'autres langues.


Marque-pages pour les CPAS

À partir de janvier 2011, Medimmigrant délivrera aux CPAS bruxellois des marque-pages reprenant des coordonnées et n° de téléphone utiles dans l'aide aux personnes en situation de séjour précaire.Calendriers 2011

Les médecins des services d'urgence des hôpitaux bruxellois recevront de nouveau en 2011 des calendriers. Ces calendriers ont été conçus à l'attention des personnes sans séjour légal qui se présentent aux urgences alors que leurs demandes d'aide ne sont en fait pas 'urgentes'. Ces personnes auraient dû commencer par demander un réquisitoire au CPAS de leur lieu de séjour... Des informations concernant la procédure d'aide médicale urgente et le soutien médical en cas de retour au pays d'origine se trouvent au verso du calendrier.
3. Publications récentes

Cliquez ici pour plus d’information sur les livres et périodiques, ouvrages de références, rapports, brochures, articles, dvd’s… et autre support d’information concernant la santé et les soins de santé des étrangers.4. Journées d'études


Migration, intégration et participation dans les soins de santé – série de formations (NL)

La Hogeschool-Universiteit Brussel organise 10 séances consacrées à la diversité culturelle dans les soins de santé. Ces séances (théorie et pratique) sont assurées par des spécialistes des différents domaines de l’aide interculturelle, notamment Medimmigrant, le Forum des minorités et le Dr Louis Ferrant. La série commence le 18 janvier 2011.
>> En savoir plus (NL)

Conférences-débats : théories et pratiques interculturelles (Liège)

L’asbl liégeoise Tabale organise des rencontres pour les intervenants psychosociaux qui sont en contact avec des étrangers dans leur pratique quotidienne. Elle offre des outils pour pouvoir travailler plus efficacement avec ce groupe cible. La prochaine réunion, intitulée « Clinique de la frayeur », a lieu le vendredi 28 janvier. >> En savoirFormations du VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht (NL)

- formation à l’intention des mutualités sur les étrangers ayant droit à une assurance-maladie soins de santé. Les possibilités d’orientation lorsque l’étranger ne peut pas s’affilier seront également abordées.
Le 13 janvier 2011 au VMC à Bruxelles >> En savoir plus (NL)
- formation sur le régime de paiement des frais médicaux des étrangers (ressortissants et non-ressortissants de l’UE) 
Le 27 janvier 2011 à la Maison provinciale de Louvain. Organisation : PRIC Vlaams Brabant >> En savoir plus (NL)
Le 24 février 2011 au VMC à Bruxelles >> En savoir plus (NL)
- formation aux intervenants et aux avocats sur les possibilités, pour les étrangers malades, d’obtenir un sursis au départ ou un séjour pour raisons médicales. Les programmes de retour pour les étrangers malades seront également abordés.
Le 24 mars 2011 au VMC à Bruxelles >> En savoir plus (NL)5. Divers


Introduction de la carte médicale électronique par le SPP Intégration sociale

Cette carte électronique sera introduite en plusieurs étapes. La première phase est prévue à l’été 2011. Le CPAS reste compétent pour l’enquête sociale et délivre la carte médicale électronique. Le paiement des frais médicaux sera effectué par la Caisse Auxiliaire d’Assurance-Maladie et d’Invalidité, et non plus par le CPAS. La CAAMI se fera alors rembourser mensuellement par le SPP IS. >> En savoir plus
Source : rencontres d’automne entre le SPP Intégration sociale et les CPAS. On trouvera un résumé de toutes les présentations sur le site web du SPP IS.

Collaboration entre le SPP Intégration sociale, l’Office des étrangers et le Registre national

Du fait de l’informatisation croissante des échanges de données, les données devraient être directement consultables et correctes, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour résoudre au mieux ces problèmes, le SPP IS, l’OE et le RN vont collaborer de manière structurelle. >> En savoir plus
Source : rencontres d’automne entre le SPP Intégration sociale et les CPAS

Projet de médiation interculturelle via l’internet

Il n’est pas possible de mettre à la disposition de tous les hôpitaux des médiateurs culturels pour tous les groupes d’allochtones auxquels ils sont confrontés. Ce problème peut toutefois être résolu par la médiation par ordinateur : l’interprète ou le médiateur interculturel ne doit alors plus être présent physiquement à l’hôpital. Cette année, un premier projet pilote a été lancé entre quatre hôpitaux (notamment l’UZ Gent et le ZNA), les médiateurs interculturels d’un autre hôpital intervenant par vidéoconférence. Le SPF Santé publique examine les possibilités de mise en place d’un réseau national de médiateurs interculturels pour tous les hôpitaux belges. >> En savoir plusIntact asbl : point d’appui juridique en matière d’excision

INTACT est une jeune asbl qui offre un point d’appui juridique autour de la problématique des mutilations génitales féminines, considérées par la communauté internationale comme des actes de torture. L’excision est une forme de persécution au sens de la Convention de Genève. L'asbl conseille les demandeurs d'asile, leurs accompagnateurs et leurs avocats et soutient leur demande d'asile. INTACT propose en outre des formations sur ce thème et lutte contre les excisions en Belgique. >> En savoir plus
Communiqué de Vluchtelingenwerk VlaanderenCampagne multilingue de prévention contre le CO pour les personnes défavorisées et les minorités

Les intoxications au CO font chaque année de nombreuses victimes. Contrairement aux campagnes de prévention classiques, la campagne « Gare au tueur silencieux » vise aussi les groupes à risques tels que les personnes défavorisées et certaines minorités. Une affiche et un photo-roman (en 11 langues !) sont notamment disponibles. >> En savoir plus

Site Internet - ''Maladies du séjour''

L'asbl CIRE a mis en ligne un nouveau site Internet 'www.maladiesdusejour.be'. Ce site a pour objectif de décrire les tâches des différents intervenants qui gravitent autour des personnes étrangères ayant des problèmes médicaux et qui sont en procédure d'asile ou qui ont introduit des demandes de séjour pour raisons médicales ou humanitaires. Le site Internet renvoie régulièrement vers d'autres sites qui présentent d'autres informations utiles (comme celui de Medimmigrant).

Ce flash info est une publication de l’asbl Medimmigrant
Rue gaucheret 164 – 1030 Bruxelles
Tel. 02/274.14.33/34 – fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone les lundis, jeudis et vendredis de 10 à 13h et les mardis de 14 à 18h.
Pour vous désinscrire, veuillez envoyer un email à secr@medimmigrant.be avec comme objet ‘se désinscrire’ ou rendez-vous sur ce lien.

Avec le soutien de :