header medische nieuwsbrief gezondheid

Nieuwsbrief Medimmigrant - Lettre d'info de Medimmigrant
Inhoud
1. Toegang tot medische zorgen
Stand van zaken project eCARMED van de POD MI
Voogden: schrijf uw NBMV in bij de ziektezekering!
OCMW 1000 Brussel en Dringende Medische Hulp aan behoeftige families
2. Verblijf or terugkeer - medische benadering
Tegemoetkoming bij vrijwillige terugkeer voor kwetsbare behoeftige personen
DVZ moet 9ter bescherming verruimen: EHRM rechtspraak werd te beperkend geïnterpreteerd
3. Regionale info
Nieuwe lijst van medicatie die terugbetaald wordt door de Brusselse OCMW’s
Regeling patiëntenbijdrage CGGZ (Brussel) voor een consult bij een psycholoog of maatschappelijk werker
Nieuwe rubriek Medisch-sociale kaart Brussel op de website van Medimmigrant
4. Varia
Up date van de tekst ‘Medische kosten van vreemdelingen'
Tijdschrift ‘Migrations’ van Ciré
Fonds voor medische ongevallen
Sommaire
1. Accès aux soins de santé
Etat d’avancement du projet eCARMED du SPP IS
Tuteurs: affiliez les MENA à l’assurance maladie!
Le CPAS de 1000 Bruxelles et l’Aide Médicale Urgente aux familles indigentes
2. Séjour ou retour - approche médicale
Intervention en cas de retour volontaire pour les personnes indigentes et vulnérables
L’OE doit élargir la protection 9ter : la jurisprudence de la CEDH est interprétée de manière trop restrictive
3. Information régionale
Nouvelle liste des médicaments remboursés par les CPAS bruxellois
Règlementation du paiement des consultations chez un psychologue ou un A.S. au sein des CGGZ (Bruxellois)
Nouvelle rubrique ‘Carte médico-sociale de Bruxelles’ sur le site Medimmigrant
4. Varia
Mise à jour du texte ‘Soins médicaux pour les étrangers’
Magazine ‘Migrations’ du Ciré
Fonds des accidents médicauxfrançais, voyez ci-dessous

1. Toegang tot medische zorgen
ruler    up


Stand van zaken project eCARMED van de POD MI

De POD Maatschappelijke Integratie (MI) gaf tijdens hun vormingsdagen voor OCMW’s in het najaar 2012 opnieuw meer uitleg over de stand van zaken van het eCARMED project. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het OCMW van 1000 Brussel en het Sint-Pieters ziekenhuis meegewerkt aan de uitwerking. Waarschijnlijk zullen alle verpleeginstellingen en OCMW’s tegelijk na de zomervakantie van 2013 moeten starten met het gebruik van het nieuwe systeem. Twee systemen zullen dus parallel in werking zijn : het oude systeem (terugbetaling van de OCMW’s door de POD MI) voor de eerstelijnsgezondheidszorg en het nieuwe (terugbetaling door de Hulpkas) voor de verpleeginstellingen. Het is pas in een latere fase dat de zorgverstrekkers toetreden tot het nieuwe systeem.
>> Meer info op de website van de POD MI
>> PowerPoint ‘Hervorming terugbetalingsprocedure medische kosten’ (provinciale ontmoeting, herfst 2012)

Voogden: schrijf uw NBMV in bij de ziektezekering!

De instructies van Fedasil van 30 oktober 2012 vragen de verantwoordelijke van de opvangstructuren voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) om hen in te schrijven bij de ziekteverzekering. Het recht op deze ziekteverzekering voor die doelgroep bestaat al sinds 1 januari 2008 maar Fedasil had het moeilijk met de combinatie van de ziekteverzekering en de materiële opvang die ook medische hulp inhoudt.

OCMW 1000 Brussel en Dringende Medische Hulp aan behoeftige families

Uit de praktijk blijkt dat het OCMW van 1000 Brussel systematisch families zonder wettig verblijf met een medische hulpvraag naar Fedasil doorverwijst. Ze zouden hiervoor beroepen op het Koninklijk Besluit (K.B.) van 24 juni 2004 dat opvang door Fedasil voor bepaalde families zonder wettig verblijf toestaat. Fedasil weigert deze materiële opvang toe te kennen; toch blijft in dit geval het OCMW nog steeds bevoegd voor de medische zorgen. Ook families die geen opvang vragen, stuurt het OCMW door naar Fedasil. Het OCMW werd al herhaaldelijk veroordeeld door de arbeidsrechtbank maar gaat vaak in hoger beroep. Medimmigrant vraagt het OCMW dan ook om het K.B. Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf te respecteren zodat alleszins op medisch vlak deze kwetsbare groep geholpen wordt.
>> Meer info over het K.B. Dringende Medische Hulp op de website van Medimmigrant

  
2. Verblijf or terugkeer - medische benadering
ruler    up


Tegemoetkoming bij vrijwillige terugkeer voor kwetsbare behoeftige personen

Sinds mei 2012 zijn er wijzigingen betreffende de tegemoetkoming bij terugkeer. Het gaat om het al dan niet verstrekken van: een terugkeerticket, een reïnstallatiepremie (250€ pp, tot 125€ per kind), reïntegratiebijstand niv 1 (700€ pp, 350€ per kind), reïntegratiebijstand niv 2 (tot 1500€).
Kwetsbare personen bv. zwangere vrouwen of oudere personen kunnen hier afhankelijk van hun situatie (bv. al dan niet asiel of afkomstig uit visumplichtig land) van genieten maar kunnen bovenop dit bedrag een extra bijstand krijgen tot max 500€ per persoon. Dit bedrag mag enkel gebruikt worden voor uitgaven in verband met de kwetsbaarheid van de persoon.
Normaal gezien hebben Unieburgers geen recht op een terugkeerticket maar voor kwetsbare personen kan hier een uitzondering toe gemaakt worden ongeacht of ze afkomstig zijn uit een nieuwe of oude lidstaat.
>> Meer info op de website van Fedasil en op hun overzichtstabel (> reïntegratiesteun) ; voor de contactgegevens van Fedasil in Brussel, kijk op de pagina ‘contactgegevens’
>> Voor de praktische organisatie van een vrijwillige terugkeer, kan je ook contact nemen met Caritas International of met de IOM
Bron : mail contact met Fedasil op 21.12.2012

DVZ moet 9ter bescherming verruimen: EHRM rechtspraak werd te beperkend geïnterpreteerd

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) mag niet langer aanvragen tot machtiging tot verblijf om medische redenen afwijzen alleen omdat de ziekte volgens het advies van de DVZ arts 'niet direct levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte'. Sinds een half jaar beoordeelt DVZ 9ter aanvragen volgens deze norm. Deze norm staat echter niet in artikel 9ter van de Verblijfswet zelf, maar werd door DVZ verkeerd gededuceerd uit rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over art. 3 EVRM.
>> Meer info en uitgebreide rechtspraken op de website van Kruispunt Migratie-Integratie

  
3. Regionale info
ruler    up


Nieuwe lijst van medicatie die terugbetaald wordt door de Brusselse OCMW’s

De Brusselse OCMW’s, de Apothekersvereniging van Brussel en de Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles stelde een tijd terug een lijst op met medicatie die niet door het RIZIV (of door de POD MI in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp) terugbetaald wordt maar wel door de OCMW’s. Deze lijst werd onlangs geactualiseerd. De bedoeling was om uitgaven van de OCMW’s op vlak van medische zorgen te herbekijken om te eindigen bij een lijst van noodzakelijke medicatie die ten laste genomen kan worden voor behoeftige personen.
>> Deze lijst kan geconsulteerd worden op de website van de Conferentie van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
>> Meer informatie op de website van de RTBF (FR)

Regeling patiëntenbijdrage CGGZ (Brussel) voor een consult bij een psycholoog of maatschappelijk werker

De website van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel vermeldt de patiëntenbijdrage die gebruikers moeten betalen voor een gesprek bij een psycholoog of maatschappelijk werker. Dit naar aanleiding van een nieuw Besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2012.
Dergelijke reglementering bestaat niet voor de ‘Services de Santé Mentale’ (SSM) van de Franse gemeenschap. De verschillende SSM hebben elk hun eigen reglementering. Vele SSM vragen enkel een beperkte bijdrage. Mensen zonder inkomen worden vaak vrijgesteld van deze bijdrage.
>> Lees hier het volledige Besluit van de Vlaamse regering

Nieuwe rubriek Medisch-sociale kaart Brussel op de website van Medimmigrant

Deze nieuwe rubriek op de website van Medimmigrant schetst een beeld van de medisch-sociale kaart van Brussel. Je vindt er een korte uitleg over verschillende Brusselse organisaties die ook toegankelijk zijn voor mensen in een precaire verblijfssituatie. Van elk OCMW vind je een vlot leesbaar plan met uitleg hoe er te geraken. Het is gemakkelijk om uit te printen en mee te geven aan de cliënt.
>> Link naar de pagina ‘Medisch-sociale kaart van Brussel’ op de website van Medimmigrant

  
4. Varia
ruler    up


Up date van de tekst ‘Medische kosten van vreemdelingen'

Wie of welke instantie kan de medische kosten van vreemdelingen in België betalen? Het is niet altijd eenvoudig die vraag te beantwoorden. Medisch en sociale hulpverleners vinden er toelichting bij alle procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus. Deze tekst is een uitgave van het Kruispunt Migratie-Integratie (Vlaanderen), Oriëntatiepunt Gezondheidszorg (Oost-Vlaanderen), Ondersteuningspunt Medische Zorg (stad Antwerpen) en Medimmigrant (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
>> Download de publicatie ‘Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?’

Tijdschrift ‘Migrations’ van Ciré

Editie 8 van het tijdschrift ‘Migrations’ du CIRE (herfst 2012) gaat over gezondheid en heeft als titel ‘La Belgique, hôpital du monde?’ Het besteed aandacht aan de procedure 9ter zoals die vandaag wordt toegepast. Medimmigrant werd in dit kader geïnterviewd.
>> Als u dit tijdschrift wenst, kan u het via de website van het magazine bestellen (FR)

Fonds voor medische ongevallen

Sinds 1 september 2012 is het Fonds voor medische ongevallen operationeel. Mensen die het slachtoffer zijn van een medisch ongeval kunnen voortaan makkelijker vergoed worden: de procedure is gratis en verloopt sneller dan voor de rechtbank. Er zijn geen nationaliteits- of verblijfsvoorwaarden aan gekoppeld, het Fonds is toegankelijk voor elke persoon die van mening is dat hij schade als gevolg van gezondheidszorg heeft geleden in België.
Call Center : 02/790 10 90 (werkdagen tussen 8 en 17u)

  


Deze nieuwsflash is een uitgave van Vzw Medimmigrant
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel
Tel. 02/274.14.33/34 – Fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
U kunt ons bereiken per email of per telefoon op maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13u en op dinsdag van 14 tot 18u. Uitschrijven kan door een email aan secr@medimmigrant.be met als onderwerp ‘uitschrijven’ of via deze link.

Met de steun van :


naar nederlandse versie
Lettre d'info de Medimmigrant - Nieuwsbrief Medimmigrant


1. Accès aux soins de santé
ruler    up

Etat d’avancement du projet eCARMED du SPP IS

Durant sa journée de rencontre avec les CPAS l’automne dernier, le SPP Intégration Sociale (IS) a une nouvelle fois présenté l’état d’avancement du projet eCARMED. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, ce sont le CPAS de 1000 Bruxelles et l’hôpital Saint-Pierre qui collaborent au développement du projet. Toutes les institutions de soins et les CPAS devront probablement à la fin de l'été 2013 démarrer avec l’utilisation de ce nouveau système. Deux systèmes fonctionneront alors en parallèle : l’ancien (remboursement des CPAS par le SPP IS) pour les soins de première ligne, et le nouveau (remboursement par la CAAMI) pour les institutions de soins. Ce n’est que dans une phase ultérieure que les prestataires de soins seront inclus au nouveau système.
>> Plus d'info sur le site Internet du SPP IS
>> PowerPoint ‘Réforme de la procédure de remboursement des frais médicaux’ (rencontre provinciale, automne 2012)

Tuteurs: affiliez les MENA à l’assurance maladie!

Les instructions du 30 octobre 2012 de Fedasil demandent aux responsables des structures d’accueil pour mineurs étrangers non accompagnés (MENA) d’inscrire ces derniers à l’assurance maladie. Le droit à l’assurance maladie pour ce groupe cible existe en effet depuis le 1er janvier 2008 mais Fedasil éprouvait des difficultés à combiner l’assurance maladie et l’accueil matériel qui inclut également l’aide médicale.

Le CPAS de 1000 Bruxelles et l’Aide Médicale Urgente aux familles indigentes

On constate sur le terrain que le CPAS de 1000 Bruxelles renvoie systématiquement à Fedasil les familles sans séjour légal qui introduisent une demande d’aide médicale. Le CPAS se baserait ici sur l’Arrêté Royal (A.R.) du 24 juin 2004 qui permet l’accueil par fedasil de certaines familles sans séjour légal. Or, Fedasil refuse d’octroyer cet accueil matériel ; le CPAS quant à lui reste pourtant dans ce cas toujours compétent pour les soins médicaux. Le CPAS renvoie même à Fedasil les familles qui ne demandent pas de places d’accueil. Le CPAS a été à de nombreuses reprises condamné par le tribunal du travail mais va souvent en appel. Medimmigrant demande au CPAS de respecter l’A.R. de l'Aide Médicale Urgente pour personnes sans séjour légal afin que ce groupe de personnes vulnérables soit en tous les cas accompagné sur le plan médical.
>> Plus d’info sur l’A.R. d'Aide Médicale Urgente sur le site de Medimmigrant2. Séjour ou retour - approche médicale
ruler    up

Intervention en cas de retour volontaire pour les personnes indigentes et vulnérables

Depuis mai 2012, il y a eu des modifications des interventions dans le cadre du retour volontaire. Il s’agit plus précisément de l’octroi ou non : d’un ticket de retour, d'une prime de réinstallation (250€/personne, jusqu’à 125€/enfant), d’un soutien à la réintégration niv. 1 (700€/personne, 350€/enfant) ou niv. 2 (jusqu’à 1500€).
Les personnes vulnérables comme par exemple les femmes enceintes ou les personnes âgées peuvent selon leur situation (par ex. demandeur d’asile ou non, originaire ou non d’un pays soumis à l'obligation de visa) aussi en bénéficier. Elles peuvent en outre recevoir un montant supplémentaire de 500€/personne maximum. Ce montant ne peut être utilisé qu’à des fins ayant trait à leur vulnérabilité.
Les ressortissants européens n’ont normalement pas droit au paiement de leur trajet retour mais une exception au règlement peut être faite pour les européens vulnérables, ressortissants ou non d’un nouvel Etat membre de l’Union.
>> Plus d’info sur le site Internet de Fedasil et dans le tableau synoptique retour volontaire (> La réintégration) ; vous trouvez les coordonnées de Fedasil à Bruxelles sur la page ‘coordonnées’
>> Pour l’organisation pratique d’un retour volontaire, vous pouvez aussi contacter Caritas International ou l’OIM
Source : contact email avec Fedasil le 21.12.2012


L’OE doit élargir la protection 9ter : la jurisprudence de la CEDH est interprétée de manière trop restrictive

L’Office des Etrangers (OE) ne peut plus continuer à baser le rejet des demandes d’autorisation de séjour pour raisons médicales sur le seul fait que la maladie, selon l’avis du médecin de l’OE, 'ne représente pas un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie'. Depuis environ 6 mois, l’OE juge les demandes 9ter suivant cette norme. Cette norme n’est cependant pas présente dans l’article 9ter de la Loi sur le séjour, mais a été à tort déduite de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), basée sur l’art. 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
>> Plus d’info et de nombreux jugements sur le site du Kruispunt Migratie-Integratie (NL)3. Information régionale
ruler    up

Nouvelle liste des médicaments remboursés par les CPAS bruxellois

Les CPAS bruxellois, l’Union des Pharmaciens de Bruxelles, et la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles ont mis sur pied il y a quelques années une liste de médicaments qui ne sont pas remboursés par l’INAMI (ou par le SPP IS dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente) mais bien par les CPAS. Cette liste a récemment été actualisée. L’objectif était notamment de permettre au CPAS de revoir leurs dépenses en matière de santé, le défi d’arriver à garder sur cette liste les médicaments nécessaires pour une prise en charge convenable des personnes indigentes.
>> Cette liste peut être consultée sur le site de la Conférence des 19 CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale
>> Plus d’info sur le site Internet de la RTBF

Règlementation du paiement des consultations chez un psychologue ou un A.S. au sein des CGGZ (Bruxellois)

Le site Internet du Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel indique les montants à payer par les utilisateurs pour un entretien avec un psychologue ou un assistant social. Cette information fait suite à un nouvel Arrêté du gouvernement flamand du 5 octobre 2012.
Une telle réglementation n’existe pas pour les Services de Santé Mentale (SSM) en communauté française. Les différents SSM ont chacun leur propre règlementation. De nombreux SSM ne demandent qu’une modeste contribution. Les consultations sont parfois gratuites pour les personnes sans revenus.
>> Lire l’Arrêté du gouvernement flamand dans son entièreté (NL)

Nouvelle rubrique ‘Carte médico-sociale de Bruxelles’ sur le site Medimmigrant

Cette nouvelle rubrique sur le site de Medimmigrant esquisse la carte médico-sociale de Bruxelles. Vous y trouverez des courts descriptifs de différentes organisations bruxelloises qui sont accessibles pour les personnes en situation de séjour précaire. Pour chaque CPAS vous trouverez notamment un plan d’accès et quelques indications sur son accessibilité. C’est facile à imprimer et à remettre aux personnes en recherche d’information.
>> Lien vers le page ‘carte médico-sociale de Bruxelles’ sur le site Internet de Medimmigrant4. Varia
ruler    up

Mise à jour du texte ‘Soins médicaux pour les étrangers’

En vertu de quelle réglementation les frais médicaux des étrangers seront-ils payés? La réponse à cette question n’est pas toujours simple. Vous trouverez dans ce texte des infos sur la réglementation de l’accès aux soins médicaux appliquée aux étrangers en fonction de leur statut de séjour. Ce texte est une publication du Kruispunt Migratie-Integratie (Flandre), de l’Oriëntatiepunt Gezondheidszorg (Flandre orientale), de l’Ondersteuningspunt Medische Zorg (Ville d’Anvers) et de Medimmigrant (Région bruxelloise).
>> Télécharger la publication ‘Soins médicaux pour les étrangers. Qui paie quoi ?’

Magazine ‘Migrations’ du Ciré

L’édition n° 8 du magazine ‘Migrations’ du CIRE (automne 2012) s’intéresse à la santé et a pour titre ‘La Belgique, hôpital du monde?’ Il prête attention à la procédure 9ter et à son application actuelle. Une interview de Medimmigrant a été réalisée sur ce sujet.
>> Vous pouvez le commander sur le site Internet du magazine

Fonds des accidents médicaux

Le Fonds des accidents médicaux est opérationnel depuis le 1er septembre 2012. Les personnes victimes d’un accident médical peuvent désormais être dédommagées plus facilement : la procédure est gratuite et se déroule plus vite que celle devant le tribunal. Il n’y a pas de conditions de nationalité ou de séjour, le Fonds est accessible à toute personne qui estime avoir subi un dommage résultant de soins de santé délivrés en Belgique.
Centre d’appel : 02/790.10.90 (accessible les jours ouvrables de 8h à 17h)Ce flash info est une publication de l’asbl Medimmigrant
Rue gaucheret 164 – 1030 Bruxelles
Tel. 02/274.14.33/34 – fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone les lundis, jeudis et vendredis de 10 à 13h et les mardis de 14 à 18h.
Pour vous désinscrire, veuillez envoyer un email à secr@medimmigrant.be avec comme objet ‘se désinscrire’ ou rendez-vous sur ce lien.

Avec le soutien de :