header medische nieuwsbrief gezondheid

Nieuwsbrief Medimmigrant - Lettre d'info de Medimmigrant
Inhoud
1. Toegang tot medische zorgen
ECarmed wordt Mediprima, start van het project voorzien voor oktober 2013
Dringende medische hulp voor families zonder wettig verblijf in 1000 Brussel
2. Verblijf or terugkeer - medische benadering
Verblijfsmachtiging om medische redenen (9ter)
Opvang families zonder wettig verblijf
3. Regionale info
Het infopakket Verblijfsstatuten & gezondheidszorg is geactualiseerd
4. Varia
Sommaire
1. Accès aux soins de santé
ECarmed devient Mediprima, lancement du programme prévu pour octobre 2013
Aide médicale urgente pour familles sans séjour légal à 1000 Bruxelles
2. Séjour/retour
Autorisation de séjour pour raisons médicales (9ter)
Accueil des familles sans séjour légal
3. Varia - Medimmigrant
Actualisation de la farde d’info : Statuts de séjour et soins de santéfrançais, voyez ci-dessous

1. Toegang tot medische zorgen
ruler    up


ECarmed wordt Mediprima, start van het project voorzien voor oktober 2013

Het project van de POD Maatschappelijk Integratie (MI) namelijk de centralisatie van de tenlastenemingen door OCMW’s en de hervorming van de wijze van terugbetaling, wordt concreter.

Dit informaticaprogramma Mediprima genoemd, zal normaal gezien gebruikt worden in alle OCMW’s en verpleegsinstellingen vanaf oktober 2013.

Twee grote veranderingen :
  • De beslissingen ivm de medische tenlastename door de OCMW’s zullen in de toekomst electronisch ingevoerd worden in Mediprima en zullen geconsulteerd kunnen worden door verschillende actoren, zoals de zorgverstrekkers.
  • De facturen kunnen electronisch verstuurd worden naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Hulpkas) vanaf dan bevoegd voor de betaling van de medische zorgen.
In de opstartfase zal dit project enkel betrekking hebben op enkele categorieën van mensen die niet van de ziekteverzekering kunnen genieten (mensen zonder wettig verblijfsstatuut, ontvankelijke 9ter aanvragers, …) en het gaat in begin ook enkel om facturen van medische zorgen in verpleeginstellingen (zowel ambulant als residentieel).

Het percentage van de tussenkomst door de Hulpkas (en dus de overheid) zal genoteerd worden in het Mediprima dossier van de persoon. Voor het overige deel of voor de medische zorgen zonder nomenclatuurnummer, kan het OCMW eventueel aanvinken dat ze tussenkomen (op eigen kosten).

De fasering van het project heeft als gevolg dat het OCMW voor onbepaalde tijd zal moeten werken met twee parallelle systemen: de kosten voor medische prestaties die niet verbonden zijn aan een verpleeginstelling worden nog niet opgenomen in Mediprima en worden behandeld via de oude procedure (betaling door het OCMW van de zorgverstrekker en terugbetaling door de POD MI aan het OCMW).

De Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal vormingen aanbieden aan Brusselse OCMW’s.

>> De POD MI heeft op zijn site verschillende publicaties gepubliceerd zoals een powerpointpresentatie van het project.


Dringende medische hulp voor families zonder wettig verblijf in 1000 Brussel

Sinds geruime tijd verloopt de tussenkomst door het OCMW van 1000 Brussel op vlak van medische zorgen voor families zonder wettig verblijf anders. Het OCMW van 1000 Brussel past het KB Dringende Medische Hulp niet toe maar verwijst naar de Opvangwet van 12 januari 2007 en naar het Koninklijk Besluit van 9 april 2007 waarin vermeld staat op welke medische zorgen de begunstigden van de Opvangwet recht hebben. Fedasil gaat hiermee akkoord.

De huidige procedure is redelijk vaag en er rijzen verschillende vragen met betrekking tot de efficiëntie van de procedure en de vertrouwelijkheid van gegevens van de families zonder wettig verblijf.

Medimmigrant heeft begrip voor de workload van het OCMW maar vindt dat het Koninklijk Besluit van 12.12.1996 (K.B. DMH) over de toegang tot gezondheidszorgen voor mensen zonder wettig verblijf opnieuw moet geïmplementeerd worden, of de families een opvangplaats in een centrum vragen of niet. Het is aan het OCMW om dit K.B. uit te voeren, met respect voor de toegangsvoorwaarde van het K.B. en door goede praktijken uit te werken.

Voor concrete informatie over de actuele procedure, kan u momenteel het OCMW contacteren.

  
2. Verblijf/terugkeer
ruler    up


Verblijfsmachtiging om medische redenen (9ter)

Op 22 maart 2013 vond een colloquium plaats over deze procedure in het federaal parlement. Talrijke actoren van het terrein waren aanwezig: sociale organisaties, zorgverstrekkers, advocaten,  juristen, … De teneur was duidelijk: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) interpreteerde de vreemdelingenwet te strikt.

Sindsdien hadden verschillende organisaties een gesprek met de DVZ. En goed nieuws: uit dit gesprek blijkt dat DVZ haar praktijk aanpaste. De 9ter-bescherming zou opnieuw verder gaan dan alleen direct levensbedreigende ziektes. De DVZ zou haar praktijk dus aan de RVV rechtspraak aanpassen.

>> Meer info op de website van het Kruispunt Migratie Integratie
>> Een video die gerealiseerd werd in het kader van het colloquium kan gedownload worden van de website van de organisatie CIREOpvang families zonder wettig verblijf

Fedasil vangt opnieuw onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen op. Na afsluiting van een nieuw akkoord tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gebeurt deze opvang sinds 13 mei 2013 in het open terugkeercentrum in Holsbeek.

Dit centrum wordt door de DVZ beheerd en de begeleiding is gericht op vrijwillige terugkeer. De gezinnen kunnen er een maand verblijven, overeenkomstig de duur van het Bevel Grondgebied Verlaten (kan verlengd worden bij vrijwillige terugkeer).

Verschillende organisaties betwijfelen de wettelijkheid van dit akkoord. Het Platform Kinderen op de Vlucht en Service Droits des Jeunes organiseerden deze woensdag 19 juni een rondetafel voor professionelen uit de sector met als doel informatie uit te wisselen over deze nieuwe praktijk. Voor meer informatie, aarzel niet ze te contacteren via kinderenopdevlucht@sdj.be.
 
>> Lees meer in de nieuwsbrief van 23.05.2013 van het Kruispunt Migratie Integratie

  
3. Varia - Medimmigrant
ruler    up


Het infopakket Verblijfsstatuten & gezondheidszorg is geactualiseerd

Dit infopakket bevat:
  • een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten met daaraan gekoppeld informatie over het recht op ziekteverzekering, sociale hulpverlening en de regeling van de medische kosten.
  • een begeleidende infotekst ‘Medische kosten en vreemdelingen. Wie betaalt.’ Hierin worden de zeven belangrijkste en meest voorkomende (terug)betalingsregelingen in detail toelicht. Bv: ziekteverzekering, OCMW en dringende medische hulp,…
Deze publicaties zijn het resultaat van een samenwerking van het Kruispunt Migratie-Integratie, het Ondersteuningspunt Medische Zorg, het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen en vzw Medimmigrant.

Het infopakket kan gedownload worden op de website van deze organisaties (zie hieronder) en op de website van Medimmigrant.

Verschillende Brusselse organisaties zullen automatisch een exemplaar toegestuurd krijgen. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons secretariaat.


  


Deze nieuwsflash is een uitgave van Vzw Medimmigrant
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel
Tel. 02/274.14.33/34 – Fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
U kunt ons bereiken per email of per telefoon op maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13u en op dinsdag van 14 tot 18u. Uitschrijven kan door een email aan secr@medimmigrant.be met als onderwerp ‘uitschrijven’ of via deze link.

Met de steun van :


naar nederlandse versie
Lettre d'info de Medimmigrant - Nieuwsbrief Medimmigrant


1. Accès aux soins de santé
ruler    up

ECarmed devient Mediprima, lancement du programme prévu pour octobre 2013

Le projet du SPP Intégration Sociale (IS) de centralisation des décisions de prise en charge médicale des CPAS et de réforme de leur mode de remboursement se concrétise.

Ce programme informatique, baptisé Mediprima, pourra normalement être utilisé par tous les CPAS et établissements de soins du pays d’ici octobre 2013.

Deux grands changements :
  • Les décisions de prises en charge médicales des CPAS seront à l’avenir encodées electroniquement dans Mediprima et elles pourront être consultées par différents intervenants, dont les prestataires de soins.
  • Les factures pourront être envoyées électroniquement à la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie Invalidité (CAAMI), dorénavant responsable du paiement de ces soins médicaux.
Dans un premier temps, ne seront concernées que quelques catégories de personnes qui ne peuvent bénéficier de l’assurance soins de santé (personnes sans séjour légal, candidats 9ter recevables…) et le système ne sera d’application que pour les soins délivrés dans les établissements de soins (que ce soit en ambulatoire ou suite à une hospitalisation).

Le pourcentage de l’intervention de la CAAMI (et donc de l’Etat) sera indiqué dans le dossier Mediprima de la personne. Pour le reste à payer ou pour les soins sans numéro de nomenclature, le CPAS pourra toujours indiquer s’il intervient (sur fonds propres).

Le phasage du projet a pour conséquence que les CPAS devront durant une période indéterminée travailler avec deux systèmes en parallèle : le coût des prestations médicales qui n’auront pas été délivrées dans un établissement de soins ne sera en effet pas pris en considération par Mediprima. Celles-ci seront prises en charge via l’ancien système (paiement du prestataire de soins par le CPAS et remboursement du CPAS par le SPP IS).

Des formations à l’attention des CPAS seront proposées prochainement par l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

>> Différentes publications sont en ligne sur le site Internet du SPP IS (à voir notamment une présentation Powerpoint du projet).


Aide médicale urgente pour familles sans séjour légal à 1000 Bruxelles

Depuis un certain temps, l'intervention du CPAS de 1000 Bruxelles pour les frais médicaux des familles sans séjour légal suit une nouvelle procédure. Le CPAS n'applique plus l'Arrêté Royal Aide Médicale Urgente mais renvoie à la Loi accueil du 12 janvier 2007 et à l'Arrêté Royal du 9 avril 2007 dans lesquels sont mentionnés les soins assurés aux bénéficiaires de l'accueil. Fedasil est d'accord avec cette nouvelle pratique.

La procédure mise en place actuellement reste cependant assez floue et des questions se posent quant à son efficacité et à la confidentialité des données des familles sans séjour légal.

Medimmigrant comprend l’importante charge de travail du CPAS mais trouve que l’Arrêté Royal du 12.12.1996 (A.R. AMU) réglementant l’accès aux soins des personnes en situation de séjour illégal devrait de nouveau être appliqué, que les familles soient demandeuses d’une place d’accueil dans un centre ou pas. C’est au CPAS qu’incombe la tâche de mettre en œuvre cet A.R. en veillant au respect des conditions d’accès et en mettant en place de bonnes pratiques.

Pour des infos pratiques concernant la procédure actuelle, veuillez pour le moment prendre contact avec le CPAS.2. Séjour/retour
ruler    up

Autorisation de séjour pour raisons médicales (9ter)

Un colloque sur cette procédure s’est déroulé au parlement fédéral le 22 mars 2013. De nombreux acteurs du terrain étaient présents : membres d’organisations sociales, prestataires de soins, juristes et avocats… Le message principal était clair : l’Office des Etrangers (OE) interprète la Loi séjour de manière trop stricte.

Depuis, différentes organisations ont eu des entretiens avec l’OE et…, bonne nouvelle,  il serait ressorti de ces entretiens que l’OE aurait revu son mode de fonctionnement. La protection ‘9ter’ ne s'arrêterait plus aux maladies présentant un risque vital immédiat. L’OE aurait adapté sa pratique à la jurisprudence du CCE.

>> Plus d’info sur le site Internet du Kruispunt Migratie-Integratie (NL)
>> Une vidéo réalisée dans le cadre de ce colloque peut être visionnée sur le site Internet du CIRE


Accueil des familles sans séjour légal

Fedasil accueille de nouveau les familles en séjour illégal avec enfants mineurs. Suite à un nouvel accord de coopération entre Fedasil et l’Office des Etrangers, l’accueil se déroule depuis le 13 mai 2013 dans le centre de retour d’Holsbeek.

Ce centre est géré par l’Office des Etrangers et l’accompagnement est axé sur le retour volontaire. Les familles peuvent y séjourner un mois, jusqu’à l’expiration de leur ordre de quitter le territoire (celui-ci peut être prolongé en cas de retour volontaire).

Différentes organisations doutent de la légalité de cet accord. La Plate-forme Mineurs en exil et le Service droit des jeunes organisaient ce mercredi 19 juin une table ronde pour les professionnels du secteur afin de faire le point et d’échanger sur cette nouvelle pratique. Pour plus d’info, n’hésitez pas à les contacter via mineursenexil@sdj.be

>> Plus d'info dans la lettre d'info du 23.05.2013 du Kruispunt Migratie Integratie (NL)

3. Varia - Medimmigrant
ruler    up

Actualisation de la farde d’info : Statuts de séjour et soins de santé

Cette publication comprend maintenant deux brochures :
  • Un tableau récapitulatif des différents statuts de séjour et les réglementations qui s’y rapportent en ce qui concerne le droit à l’aide matérielle/sociale, le droit à l’assurance maladie, et le paiement de leur frais médicaux.
  • Un texte informatif qui accompagne le tableau récapitulatif ‘Soins médicaux pour les étrangers. Qui paie quoi?’ et qui expose de manière détaillée les sept modalités les plus courantes de paiement ou de remboursement des soins de santé; Ex. l’assurance maladie, le CPAS et l’aide médicale urgente…
Ces brochures sont le résultat d’une collaboration entre le Kruispunt Migratie-Integratie, l’Ondersteuningspunt Medische Zorg, l’Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen et Medimmigrant.

>> Elles peuvent être téléchargées sur les sites internet respectifs de ces organisations (voyez ci-dessous) et sur le site Internet de Medimmigrant.
>> Différentes organisations Bruxellois recevront automatiquement un exemplaire. Pour plus d'info, contactez notre secrétariat.
Ce flash info est une publication de l’asbl Medimmigrant
Rue gaucheret 164 – 1030 Bruxelles
Tel. 02/274.14.33/34 – fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone les lundis, jeudis et vendredis de 10 à 13h et les mardis de 14 à 18h.
Pour vous désinscrire, veuillez envoyer un email à secr@medimmigrant.be avec comme objet ‘se désinscrire’ ou rendez-vous sur ce lien.

Avec le soutien de :