header medische nieuwsbrief gezondheid

Nieuwsbrief Medimmigrant - Lettre d'info de Medimmigrant
Inhoud
1. Toegang tot medische zorgen
2. Verblijf or terugkeer - medische benadering
Toegang tot gezondheidszorgen voor Unieburgers: wijziging OCMW-Wet
Kleine wijziging aan het K.B. Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf
Actualisatie Informatiedocument van de POD MI over de medische bewijsstukken
3. Regionale info
Implicaties van twee arresten (Abdida en M’Bodj) van het Hof van Justitie i.v.m. 9ter procedure
Hoe ziek moet je zijn voor een verblijf op basis van medische redenen?
Dringende Medische Hulp na visum kort verblijf
Medische ondersteuning van de DVZ bij terugkeer vanuit een gesloten centrum
4. Varia
Handicap, migration et interculturalité
Pictogrammen voor dialoog dokter-patiënt
Fichemap 'Help ik ben ziek' van het Huis voor Gezondheid




Sommaire
1. Medimmigrant - lettre d'information 2015
2. Accès aux soins de santé
Accès aux soins des citoyens de l’Union : modification de la ‘loi CPAS’
Modification mineure de l’A.R. Aide Médicale Urgente pour personnes en séjour illégal
Actualisation du document d’info du SPP IS sur les pièces justificatives médicales
3. Séjour / Retour
Arrêts de la Cour de justice (Abdida et M’Bodj) versus procédure de l’article 9ter
Doit-on être gravement malade pour obtenir un séjour pour raisons médicales ?
Aide Médicale Urgente après un visa de courte durée
Soutien médical de l’OE en cas de retour au départ d’un centre fermé
4. Publications
Handicap, migration et interculturalité
Pictogrammes : dialogue médecin-patient
Fiches 'Help ik ben ziek' de la 'Huis voor Gezondheid'
5. Divers
Séjour temporaire pour les ressortissants de Guinée, de Sierra Leone et du Liberia ?
Demandes de séjour payantes
20e anniversaire de l’Association pour l’inhumation et la crémation (AIC)



français, voyez ci-dessous

1. Medimmigrant - nieuwsbrief 2015
ruler    up

Na een pauze in 2014 gaan we opnieuw verder met onze nieuwsbrief. Drie nieuwsbrieven zullen in 2015 naar u worden verzonden. Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u een mail sturen met als onderwerp 'stop nieuwsbrief' op volgend adres: secr@medimmigrant.be. Alle andere opmerkingen zijn ook welkom!




  
2. Toegang tot medische zorgen
ruler    up



Toegang tot gezondheidszorgen voor Unieburgers: wijziging OCMW-Wet

In januari 2012 werd er een nieuwe paragraaf toegevoegd aan de OCMW-Wet met belangrijke gevolgen i.v.m. toegang tot medische hulp voor EU-burgers maar het Grondwettelijk Hof heeft door zijn Arrest van 30 juni 2014 opnieuw belangrijke wijzigingen opgelegd.
Sinds dit Arrest, kunnen alle Unieburgers (die geen toerist zijn in België) genieten van medische zorgen als ze de voorwaarden voor deze toekenning vervullen.


Kleine wijziging aan het K.B. Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Deze verandering was nodig omdat sinds juni 2014 niet meer het OCMW de betaling aan de verpleeginstellingen doet maar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Hulpkas). De Hulpkas wordt toegevoegd in twee artikels van het K.B.
Artikel 2 stelt dat de Staat de kosten aan de Hulpkas terugbetaalt mits voorlegging van een attest DMH en artikel 4 voegt toe dat ook de gegevens die voorkomen op of afgeleid kunnen worden van de door de verzorgingsinstellingen ingediende medische getuigschriften, vertrouwelijk behandeld moeten worden en niet aangewend kunnen worden voor andere doeleinden dan de terugbetaling.


Actualisatie Informatiedocument van de POD MI over de medische bewijsstukken

De POD Maatschappelijke Integratie heeft het informatiedocument Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 2 april 1965 geactualiseerd. Dit is een belangrijk document voor de OCMW’s omdat ze op basis hiervan kunnen bekijken voor welke medische tussenkomsten er al dan niet een terugbetaling is van het OCMW. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van mei 2014) zijn aangeduid in het groen.


  
3. Verblijf / terugkeer
ruler    up



Implicaties van twee arresten (Abdida en M’Bodj) van het Hof van Justitie i.v.m. 9ter procedure

Het OCMW had de maatschappelijke dienstverlening van meneer Abdida stopgezet op basis van de negatieve ongegronde beslissing van de DVZ volgend op de 9ter aanvraag en gedurende de beroepsprocedure kreeg meneer dus geen sociale bijstand. Het Hof van Justitie stelde dat er inderdaad in de Belgische regelgeving een rechtsgrond ontbreekt dat schorsende werking verleent aan een dergelijk beroep ingesteld door mensen met een ernstige ziekte.
Dit arrest moet samen gelezen worden met het andere arrest (M’Bodj) dat op dezelfde dag genomen werd. De rechter ziet de asielprocedure als een aparte procedure dan de 9ter procedure waarop DVZ een administratief antwoord geeft in samenhang met een terugkeerbeslissing. De gevolgen zijn juridisch van aard in de zin dat de persoon op basis van deze arresten zou kunnen opteren om sociale steun aan te vragen in afwachting van de behandeling van zijn  beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. We wachten nog op jurisprudentie.


Hoe ziek moet je zijn voor een verblijf op basis van medische redenen?

Eind 2013 oordeelde de Raad van State (RvS) verschillend naargelang de taalrol. Door een arrest van de Franstalige kamer van de RvS is de rechtspraak nu algemeen. De strenge praktijk die de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft ingevoerd in 2012 is door de rechters definitief afgewezen. Een medische regularisatie moet mogelijk zijn voor mensen die dankzij hun behandeling in België nog niet terminaal ziek zijn, maar wiens gezondheid snel en ingrijpend zal verslechteren als ze moeten terugkeren naar hun herkomstland wanneer daar geen adequate behandeling is. Ook de RVV verduidelijkte deze kwestie door te stellen dat DVZ niet alleen moet onderzoeken of de ziekte levensbedreigend is, maar evenzeer of ze een onmenselijke of vernederende behandeling zou kunnen betekenen indien de aanvrager terug zou moeten keren naar zijn land van herkomst of verblijf. Concreet wil dit zeggen dat de nodige behandeling zowel beschikbaar als toegankelijk moet zijn.


Dringende Medische Hulp na visum kort verblijf

Het al dan niet aanvragen van een visum kort verblijf mag geen invloed hebben op het recht op medische hulpverlening dat als ondergrens minimaal moet gewaarborgd worden voor eenieder die illegaal in het land verblijft.’ Dat komt de rechter van de Arbeidsrechtbank van Brussel tot besluit. Deze conclusie werd ook al gemaakt in een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Hasselt. De POD MI heeft dit niet als dusdanig neergeschreven in het Infodocument Medische Bewijsstukken (zie boven); we verwachten dus dat het document in de toekomst aangepast wordt.


Medische ondersteuning van de DVZ bij terugkeer vanuit een gesloten centrum

De DVZ bevestigde tijdens een onderhoud op 23.02.2015 dat medische ondersteuning bij mensen die gedwongen teruggestuurd worden soms ook nog mogelijk is. DVZ doet hier voor onder andere beroep op Europese fondsen. Zo kan bv. bij terugkeer in het land van herkomst nog een operatie betaald worden ingeval deze plaatsvindt binnen het jaar na terugkeer. De vraag voor deze tussenkomst moet gesteld worden door het gesloten centrum of op initiatief van DVZ gebeuren en niet op vraag van de betrokkene. De DVZ beoordeelt elke situatie afzonderlijk maar er worden geen situaties principieel uitgesloten.
Bron: gesprek met de Dienst Vreemdelingenzaken Dienst Migration Service, 02/ 793.82.12

Meer over (medische ondersteuning bij vrijwillige) terugkeer:


  
4. Iets bijleren
ruler    up



Handicap, migration et interculturalité

Er werd een onderzoek uitgevoerd bij professionelen in Brussel die werken rond het thema handicap, uitgevoerd door het Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée (afdeling van PHARE). Dit onderzoek behandelt de opvang en begeleiding van mensen met een handicap met een migratieachtergrond.


Pictogrammen voor dialoog dokter-patiënt

Xavier Morelle ontwikkelde een boek met gedetailleerde medische pictogrammen, die gebruikt kunnen worden in de medische sector. Het kan een handig hulpmiddel zijn in bijvoorbeeld een dokterspraktijk, wanneer een patiënt de taal niet of niet voldoende machtig is. Zo kan hij/zij aanduiden wat zijn/haar klachten en symptomen zijn. Het boek wordt voortdurend aangepast op basis van feedback van gebruikers.


Fichemap 'Help ik ben ziek' van het Huis voor Gezondheid

Medimmigrant hielp het Huis voor Gezondheid met de aanvulling van deze fichemap met informatie over de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf. Verder behandelt de map onderwerpen zoals vertrouwelijkheid van gegevens, vaste huisarts, ziekteverzekering, … met veel foto’s en weinig tekst. Voor de hulp- en zorgverlener is bij elke fiche op de achterzijde telkens een korte tekst voorzien die voldoende informatie biedt om met de cliënt/patiënt een gesprek te voeren over het thema per fiche.


  
5. Varia
ruler    up



Voorlopig verblijf voor mensen uit Guinee, Sierra Leone, Liberia?

VZW Pigment liet ons weten dat een delegatie van mensen zonder wettig verblijf afkomstig uit deze landen waar de Ebola-epidemie woedt, tot tweemaal toe ontvangen werd op het kabinet van de Staatssecretaris voor asiel en migratie, bij de DVZ en op het kabinet van de Premier.
Ze vroegen tijdelijke bescherming en de officiële stopzetting van gedwongen uitwijzingen naar deze landen. In tegenstelling tot b.v. Frankrijk, Duitsland of Zwitserland, hebben de Belgische overheden zich nooit echt uitgesproken maar de politie besliste zelf om niet meer te escorteren naar deze landen. 

Het Commissariaat-Generaal oordeelde dat het om een hypothetisch en geen reëel risico gaat, en dat niet-menselijke factoren sowieso niet onder asiel of subsidiaire bescherming vallen. De Vzw Pigment betreurt deze beslissing en wijst op de meer dan 10.000 officiële slachtoffers en de desastreuze gezondheidszorg en het disfunctioneren van andere openbare diensten in deze landen. In recente arresten van asielaanvragers bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nochtans het ernstig risico in geval van terugkeer. Dit risico valt echter volgens de RVV onder de bevoegdheid van DVZ en niet van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. DVZ onderzoekt momenteel op onvoldoende wijze of er een mogelijke schending is van artikel 3 EVRM (risico op vernederende of onmenselijke behandeling) bij terugkeer naar deze landen.

Pigment wil de leemtes in de beschermingsmogelijkheden verder aan de kaak stellen, op basis van de Ebolagroep en concrete cases, en plant alvast een studiedag rond de kwestie in het najaar, met Dokters van de Wereld en Artsen zonder Grenzen.
Info van Vzw Pigment aan Medimmigrant, 13/02/2015 en 27/04/2015


Invoering bedragen voor verblijfsaanvragen

Aan de Vreemdelingenwet is sinds 2 maart 2015 een artikel toegevoegd die stelt dat de vreemdeling een bedrag moet betalen die de administratieve kosten dekt van een aanvraag tot machtiging tot verblijf. Zo moet je voor een verblijfsmachtiging om humanitaire redenen (9bis) 215 euro betalen. Aanvragen 9ter (= verblijfsmachtiging om medische redenen) en asiel worden gelukkig vrijgesteld van deze ontvankelijkheidsvoorwaarde.


20 jaar Vereniging voor begrafenissen en crematies (V.B.C.)

Deze vereniging viert in juni zijn 20-jarig bestaan. Ze richten zich tot kansarmen, geïsoleerde personen en de minder begoeden en maken er reeds jaren een erezaak van om deze doelgroep een respectvol afscheid te bezorgen. Ze geven informatie, bemiddeling en bijstand in de organisatie van de uitvaart.
  • Meer info op hun website ‘www.aic-vbc.be’ of via volgende nummer : 02/502.14.24 (24u/24)
  • Medimmigrant werkt aan een actualisatie van hun tekst over dit onderwerp. De link zal weldra op de homepagina verschijnen.


  


Deze nieuwsflash is een uitgave van Vzw Medimmigrant
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel
Tel. 02/274.14.33/34 – Fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
U kunt ons bereiken per email of per telefoon op maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13u en op dinsdag van 14 tot 18u. Uitschrijven kan door een email aan secr@medimmigrant.be met als onderwerp ‘uitschrijven’ of via deze link.

Met de steun van :


naar nederlandse versie
Lettre d'info de Medimmigrant - Nieuwsbrief Medimmigrant


1. Medimmigrant - lettre d'information 2015
ruler    up
Après avoir fait une pause en 2014, nous réactivons notre lettre d’information. Trois lettres d’information seront publiées en 2015. Si vous ne souhaitez plus la recevoir, il vous suffit d’envoyer un email avec 'désabonnement' en objet à l’adresse « secr@medimmigrant.be ». Toute autre réaction est aussi la bienvenue !






2. Accès aux soins de santé
ruler    up


Accès aux soins des citoyens de l’Union : modification de la ‘loi CPAS’

En janvier 2012, un nouveau paragraphe ajouté à la loi-CPAS avait eu des répercussions sur l’accès à l’aide médicale des citoyens de l’UE, mais par son arrêt du 30 juin 2014, la Cour constitutionnelle a imposé à son tour d’importantes modifications.
Depuis cet arrêt, tous les citoyens de l’Union (qui ne sont pas en séjour touristique en Belgique), peuvent bénéficier d’une aide médicale s’ils remplissent les conditions d’octroi.


Modification mineure de l’A.R. Aide Médicale Urgente pour personnes en séjour illégal

Cette modification était nécessaire car, depuis juin 2014, ce n’est plus le CPAS qui paie les établissements de soins, mais la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie – Invalidité (CAAMI). La CAAMI a été ajoutée à deux articles de l’Arrêté Royal.
L’article 2 dispose que l’État rembourse les frais à la CAAMI moyennant la production d’une attestation d’AMU, tandis que l’article 4 ajoute que les données qui ressortent ou peuvent être déduites des certificats médicaux fournis par les institutions de soins doivent être traitées de manière confidentielle et qu’elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que le remboursement.


Actualisation du document d’info du SPP IS sur les pièces justificatives médicales

Le SPP Intégration sociale a actualisé le document d’information sur les pièces justificatives médicales prévues par la loi du 2 avril 1965. Ce document est important pour les CPAS parce qu’il leur permet d’identifier les interventions médicales donnant lieu à un remboursement de leur part. Les modifications par rapport à la version précédente (mai 2014) sont indiquées en vert.




3. Séjour / Retour
ruler    up


Arrêts de la Cour de justice (Abdida et M’Bodj) versus procédure de l’article 9ter

Le CPAS avait cessé de fournir une aide sociale à M. Abdida au motif que l’Office des Etranger (OE) avait rejeté comme non fondée sa demande introduite au titre de l’art. 9ter. Pendant la procédure de recours, l’intéressé ne bénéficiait donc plus de l’aide sociale. La Cour de justice a relevé qu’il n’existait pas, dans la réglementation belge, de base juridique accordant un effet suspensif à un tel recours formé par les personnes gravement malades.
Cet arrêt doit être lu en combinaison avec un autre arrêt (M’Bodj), rendu le même jour. Le juge considère la procédure d'asile comme une procédure distincte de celle de l’article 9ter à laquelle l’OE apporte une réponse administrative qui s'accompagne d'un décision de retour.
Les conséquences sont de nature juridique : en vertu de ces arrêts, l’intéressé pourrait choisir de demander une aide sociale dans l’attente de l’examen de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Nous attendons la jurisprudence.


Doit-on être gravement malade pour obtenir un séjour pour raisons médicales ?

Fin 2013, le Conseil d’État a rendu des arrêts différents selon le rôle linguistique. Suite à un arrêt de la chambre francophone, la jurisprudence est désormais uniforme. Les juges ont définitivement rejeté la pratique stricte introduite par l’Office des étrangers (OE) en 2012. Une régularisation médicale doit être possible pour les personnes qui, grâce au traitement suivi en Belgique, n’ont pas encore atteint le stade terminal de leur maladie, mais dont l’état de santé se détériorera rapidement et profondément si elles sont obligées de rentrer dans leur pays d’origine dans l’hypothèse où aucun traitement adéquat n’y est disponible.
Le Conseil du Contentieux des Etrangers a également clarifié cette question en affirmant que l’OE ne devait pas s’arrêter à la vérification du risque vital, mais qu’il devait aussi vérifier le risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au pays d’origine ou de résidence. Ça signifie concrètement que le traitement doit non seulement être disponible, mais aussi accessible.


Aide Médicale Urgente après un visa de courte durée

Le fait de demander ou non un visa de courte durée ne saurait affecter le droit à l’aide médicale minimal qui doit être garanti à toute personne séjournant illégalement dans le pays.' Telle est la conclusion du juge du tribunal du travail de Bruxelles, conclusion partagée par le tribunal du travail de Hasselt dans un précédent arrêt. Le SPP IS n’en a pas tenu compte dans le document d’information sur les pièces médicales justificatives (cf. supra). Nous nous attendons donc à ce qu’il soit adapté prochainement.


Soutien médical de l’OE en cas de retour au départ d’un centre fermé

L’Office des Etrangers (OE) a confirmé, lors d’une rencontre le 23/02/2015, qu’un soutien médical est parfois possible en cas de retour forcé. L’OE finance ce dispositif notamment grâce à des fonds européens. Ainsi, en cas de retour dans le pays d’origine, une opération par exemple peut encore être prise en charge pour autant qu’elle ait lieu dans l’année suivant le retour. La demande d’intervention doit être effectuée par le centre fermé, et non par l’intéressé. L’OE peut aussi intervenir de sa propre initiative. Il évalue chaque situation séparément, mais aucune n’est en principe exclue.
Source : rencontre avec le service migration de l’Office des étrangers, 02/ 793.82.12

Pour en savoir plus sur le (soutien médical en cas de) retour volontaire :




4. Publications
ruler    up


Handicap, migration et interculturalité

L’Observatoire de l’accueil et de l’accompagnement de la personne handicapée (une division du PHARE) a mené une enquête auprès de professionnels bruxellois qui travaillent autour de la problématique du handicap. Cette enquête traite de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées issues de l’immigration.


Pictogrammes : dialogue médecin-patient

Xavier Morelle est l’auteur d’un livre de pictogrammes médicaux détaillés à utiliser dans le secteur médical. Cet outil peut s’avérer utile par exemple dans un cabinet médical, lorsque le patient ne maîtrise pas la langue, ou alors pas suffisamment. Il peut ainsi décrire ses maux et ses symptômes.
Le livre sera continuellement mis à jour sur base des réactions de ses utilisateurs.


Fiches 'Help ik ben ziek' de la 'Huis voor Gezondheid'

Medimmigrant a aidé la ‘Huis voor Gezondheid’ à compléter cette série de fiches par des informations sur la procédure d’aide médicale urgente pour les personnes en séjour illégal. D’autres sujets sont abordés, tels que la confidentialité des données, le médecin généraliste de référence, l’assurance-maladie… avec force illustrations et peu de texte. Les intervenants et les prestataires de soins trouveront au verso un texte succinct avec suffisamment d’informations pour engager la discussion avec le client/patient sur le thème de la fiche.




5. Divers
ruler    up


Séjour temporaire pour les ressortissants de Guinée, de Sierra Leone et du Liberia ?

L'asbl Pigment fait savoir qu'une délégation de personnes en séjour illégal provenant de ces pays frappés par l’épidémie d’Ebola a été reçue à deux reprises au cabinet du secrétaire d’État à l’asile et à la migration, à l’Office des étrangers (OE) et au cabinet du premier ministre.

Les membres de cette délégation demande une protection temporaire et l’arrêt total des expulsions forcées vers ces pays. En effet, contrairement à la France, l'Allemagne ou la Suisse, les gouvernements belges ne se sont jamais vraiment prononcés sur cette question, bien que la police ait de son côté décidé de ne plus raccompagner les personnes renvoyées vers ces pays (pour des raisons de sécurités sanitaires).

Le Commissariat Général aux Réfugiées et aux Apatrides a estimé qu'il s'agissait de risques hypothétiques, et non réels, et que des facteurs non-humains ne relevaient de toute façon pas de la protection subsidiaire ou de l'asile. L'asbl Pigment regrette cette décision et évoque le chiffre officiel minimal de 10.000 victimes, l’état désastreux du systèmes d'accès aux soins de santé et le dysfonctionnement des autres services publics dans ces pays.
Dans ses arrêts récents, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) confirme que les demandeurs d’asile courent un risque important en cas de retour. D’après ce même CCE, ce risque relève de la compétence de l’OE et non du Commissariat Général.
L'OE enquête en ce moment, mais de manière insuffisante selon l'asbl Pigment, sur une éventuelle violation de l'article 3 de la CEDH (risque de traitement inhumain et dégradant) en cas de retour vers ces pays.

L'asbl Pigment souhaite continuer à mettre en cause les lacunes des différents systèmes de protection, en partant du groupe Ebola et de cas concrets. Elle projette au printemps prochain une journée d'étude sur cette question, organisée conjointement avec Médecins du Monde et Médecins sans frontières.
Info du 13/02/2015 et du 27/04/2015 de l'asbl Pigment à l'asbl Medimmigrant


Demandes de séjour payantes

Depuis le 2 mars 2015, un article de la loi sur les étrangers prévoit que l’étranger doit s’acquitter d’un certain montant pour couvrir les frais administratifs de sa demande de séjour. Il lui en coûtera ainsi 215 euros pour une demande de séjour pour raisons humanitaires (article 9bis). Heureusement, les demandes d’asile et les demandes au titre de l’article 9ter (séjour pour raisons médicales) sont exemptées de cette condition de recevabilité.


20e anniversaire de l’Association pour l’inhumation et la crémation (AIC)

Cette association fêtera son 20e anniversaire en juin. Elle s’adresse aux personnes défavorisées, isolées ou moins bien loties et se fait depuis plusieurs années un point d’honneur à leur assurer des funérailles dignes. Elle donne des informations et aide à organiser les obsèques.
  • Plus d’infos sur leur site internet ‘www.aic-vbc.be’ ou au numéro suivant ‘02 502 14 24’ (24h/24)
  • Medimmigrant est en train de mettre à jour un texte traitant de ce thème. Il sera prochainement mis en ligne sur la page accueil de notre site Internet.





Ce flash info est une publication de l’asbl Medimmigrant
Rue gaucheret 164 – 1030 Bruxelles
Tel. 02/274.14.33/34 – fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone les lundis, jeudis et vendredis de 10 à 13h et les mardis de 14 à 18h.
Pour vous désinscrire, veuillez envoyer un email à secr@medimmigrant.be avec comme objet ‘se désinscrire’ ou rendez-vous sur ce lien.

Avec le soutien de :