header medische nieuwsbrief gezondheid

Nieuwsbrief Medimmigrant - Lettre d'info de Medimmigrant
Inhoud
1. Toegang tot medische zorgen
Mediprima: attest DMH en controles door de HZIV
Recht op de ziekteverzekering voor de NBMV-unieburgers
Tussenkomst van de garant in de procedure 'DMH'
Betalingsachterstand cel medische kosten Fedasil
2. Verblijf/Terugkeer
9ter: Witboek en Vluchtschrift Caritas International
9ter: rechtspraak en Arrest Abdida van het Hof van Justitie
3. Varia
Witboek FAMGB sur le droit aux soins de santé à Bruxelles
Uitbreiding permanentie Medimmigrant vanaf half oktober
Brussels Platform: Intrafamiliaal geweld en het verblijfsrecht in gezinshereniging
Sommaire
1. Accès aux soins de santé
MEDIPRIMA : l’attestation AMU et les contrôles de la CAAMI
Droit à l’assurance maladie pour les MENA citoyens de l’Union
Intervention du garant dans la procédure 'AMU'
Arriéré de paiement de la cellule frais médicaux de Fedasil
2. Séjour/Retour
9ter : Livre Blanc et Parole à l’exil de Caritas International
9ter : Jurisprudence et arrêt Abdida de la Cour de Justice
3. Varia
Livre Blanc de la FAMGB sur le droit aux soins de santé à Bruxelles
Elargissement de la permanence de Medimmigrant à partir de la mi-otobre
Plateforme bruxelloise : « Intrafamiliaal geweld en het verblijfsrecht in gezinshereniging »français, voyez ci-dessous

1. Toegang tot medische zorgen
ruler    upMediprima: attest DMH en controles door de HZIV

TER HERINNERING: Mediprima is een IT-systeem dat de beslissingen tot toekenning van de medische hulp door de OCMW’s aan hun begunstigden centraliseert en dat zorgt voor de elektronische betaling van deze medische hulp.
>>> De verbintenissen tot tenlasteneming van de OCMW’s voor zorgen in een verpleeginstelling worden geïnformatiseerd en enkel de betrokken verpleeginstellingen kunnen de details van de tenlastenemingen raadplegen;
>>> De zorgen die gedekt worden door een tenlasteneming van het OCMW (en die ten laste van de POD MI zijn), kunnen op elektronische wijze gefactureerd worden aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). De HZIV is nu ook verantwoordelijk om de procedure te controleren.

In het kader van de procedure Dringende Medische Hulp (DMH) voor mensen zonder wettig verblijf is het gebruik van een standaardformulier DMH door de verpleeginstellingen vanaf 1 april 2015 verplicht. Dit attest moet door de verpleeginstellingen twee jaar bijgehouden worden en de aanwezigheid van dit document in het dossier kan door de HZIV worden gecontroleerd.
De HZIV voert namelijk controles uit op basis van een steekproef van alle ontvangen facturen. Ook minimale klinische gegevens kunnen worden opgevraagd. Indien het attest DMH niet aanwezig is of er geen klinische gegevens opgestuurd werden, zal de Hulpkas dit doorgeven aan de POD MI die mogelijks zou sancties kunnen opleggen. Waaruit deze eventuele toekomstige sancties kunnen bestaan, is ons op dit moment nog niet bekend.

Voor medische zorgen die buiten een verpleeginstelling verstrekt worden, kan de zorgverstrekker nog steeds gebruik maken van een ander attest DMH dan wat voorgesteld werd door de POD MI. De zorgverstrekker moet deze attesten niet bijhouden.


Recht op de ziekteverzekering voor de NBMV-unieburgers

Door een wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, kunnen sinds 27/08/2015 Europese Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) die als zodanig erkend werden, genieten van dezelfde regels als de NBMV-derdelanders om een inschrijving in de Belgische ziekteverzekering te krijgen.
Concreet: Europese NBMV’s kunnen het recht op ziekteverzekering laten gelden in de hoedanigheid van “gerechtigde NBMV” en hierdoor automatisch van een verhoogde tegemoetkoming genieten indien ze aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Regelmatig schoollopen sinds minstens 3 achtereenvolgende maanden;
  • Ogevolgd worden door een instelling die preventieve gezinsondersteuning aanbiedt (Kind&Gezin, ONE,…);
  • Vrijgesteld zijn van de leerplicht.
De voogd van deze jongeren moet hem of haar hierbij helpen. Best wordt de inschrijving aangevraagd van zodra de jongere aan de voorwaarden voldoet. De inschrijving loopt vanaf de eerste dag van het trimester van de aanvraag tot inschrijving!


Tussenkomst van de garant in de procedure 'DMH'

In het kader van het verkrijgen van een visum kort verblijf moeten mensen bij hun aanvraag (vaak) een bijlage 3bis toevoegen, een verbintenis tot tenlasteneming in te vullen door een ‘garant’ bij de gemeente waar deze verblijft. Door de ondertekening van dit document verbindt de garant zich ten opzichte van de Belgische Staat, van elk bevoegd OCMW en van de op de bijlage 3bis vermelde persoon om diens kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring ten laste te nemen.
Soms is het echter zo dat de persoon tijdens zijn reis of tijdens zijn verblijf in België plots een ongeval krijgt of er zich een ernstige ziekte voordoet waardoor er plots hoge ziekenhuiskosten zijn. Dit is ook onverwachts voor de garant. De vraag is dan wie de ziektekosten moet betalen?

In het informatiedocument van de POD MI over de medische bewijsstukken, wordt er bepaald dat het OCMW in ieder geval stappen moet ondernemen om de garant te contacteren. Het OCMW kan hiertoe gegevens over de garant opvragen bij een contactpersoon bij de Dienst Vreemdelingenzaken: koen.callaert@ibz.fgov.be, 02/793.86.30 (NL en Fr). In datzelfde document wordt ook bepaald dat in afwachting van het antwoord op het al dan niet bestaan van een garant, de POD MI de medische kosten binnen de wettelijke grenzen ten laste zal nemen. Maar zodra het OCMW deze gegevens krijgt, zal het de genomen beslissing onmiddellijk herzien en indien nodig een einde maken aan zijn beslissing. Indien er al kosten ten laste van de POD MI werden genomen, zal het OCMW moeten proberen om deze kosten te recupereren van de garant.
Indien blijkt dat de garant financieel onvoldoende middelen heeft, kan zijn tussenkomst tot een deel van de kosten beperkt worden.

Verder is het ook interessant om te weten dat de aard van de medische kosten en de omstandigheden waarin ze verstrekt worden van belang zijn. Recent nog heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank van Brussel (15/07/2015, RG nr. 15/3413/A) in dit verband verwezen naar de Omzendbrief van FOD Binnenlandse Zaken van 9/09/1998 dat bepaalt dat de garant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor uitzonderlijke en onvoorziene medische kosten.Betalingsachterstand cel medische kosten Fedasil

Medimmigrant kreeg vanuit verschillende hoeken de melding dat de betalingen van de cel medische kosten van Fedasil lang op zich laten wachten.
Tijdens de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) van afgelopen mei werd deze vraag voorgelegd aan Fedasil. Hier het antwoord, terug te vinden in het verslag van juni 2015: 'Mevrouw Machiels komt terug op de eerdere vraag van Medimmigrant inzake de terugbetaling van medische kosten. Zij bevestigt dat er inderdaad een kleine achterstand is in deze terugbetaling dit door de grote stijging van het aantal aanvragen in vgl. met vorig jaar en twee medewerkers die tijdelijk uitgevallen zijn. De achterstand bedraagt nu zo’n 20 dagen.
Volgens een medewerker van de Cel Medische Kosten in Augustus 2015 zou de terugbetaling van de apothekers ongeveer twee maanden duren.

We hopen dat de betalingsachterstand van Fedasil snel opgelost zal geraken en dat de betalingsverbintenissen van Fedasil in de toekomst door een groter aantal apothekers aanvaard zal worden. Het lijkt erop dat het in Brussel moeilijk is om een apotheker te vinden die de betalingsverbintenissen van Fedasil wil aanvaarden. Daardoor kan het soms echt moeilijk zijn voor een asielzoeker om medicatie te bekomen.

Indien u moeilijkheden ondervindt om een apotheker te vinden, gelieve contact op te nemen met de cel medische kosten van Fedasil (medic@fedasil.be, 02/213 44 12 FR of 020/213 43 00 NL) of laat het weten aan Medimmigrant.


  
2. Verblijf/Terugkeer
ruler    up9ter: Witboek en Vluchtschrift Caritas International

Het Witboek geeft een zicht op de wettelijke bepalingen in het kader van de 9ter procedure en de huidige praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het kwam tot stand nadat een aantal praktijkbeoefenaars uit de medische, juridische en associatieve sector dezelfde bekommernissen leken de delen over het lot van ernstig zieke vreemdelingen die in België nog maar moeizaam een verblijfsrecht krijgen. Naast Medimmigrant hebben ook CIRE, Caritas International, Ulysse, Dokters van de Wereld,… meegewerkt aan de totstandkoming van dit document. Het Witboek wordt ondersteund door Kind&Gezin, de Vereniging Wijkgezondheidscentra, Sensoa, CAW Brussel en Antwerpen, JRS Belgium en vele anderen (waarvoor dank!).

Het document kan vanaf begin oktober via de website van Medimmigrant gedownload of op aanvraag per post besteld worden. Het is verkrijgbaar in het Frans en Nederlands.

Caritas International wijdt de nieuwe editie van het magazine Vluchtschrift dat binnenkort verschijnt, volledig aan de procedure medische regularisatie, of 9ter, en de (sociale) rechten van zieke vreemdelingen in België. Het zal onder andere praktische tools bevatten voor advocaten, juristen, sociale assistenten,… die 9ter-aanvragen indienen. Tegelijkertijd staat het stil bij de ruimere rechten en juridische mogelijkheden van zieke vreemdelingen in België.

Het volgende Vluchtschrift kan van deze website gedownload worden: www.caritas-int.be/nl/publicaties/vluchtschrift.


9ter: rechtspraak en Arrest Abdida van het Hof van Justitie

In onze vorige nieuwsbrief vermeldden we dit arrest. Kort samengevat: Het OCMW had de maatschappelijke dienstverlening van meneer Abdida stopgezet op basis van de negatieve beslissing ten gronde van de DVZ volgend op de 9ter-aanvraag. Gedurende de beroepsprocedure kreeg meneer dus geen sociale bijstand meer. Het Hof van Justitie stelde dat er inderdaad in de Belgische regelgeving een rechtsgrond ontbreekt dat schorsende werking verleent aan een dergelijk beroep (waardoor er tijdens deze periode ook geen recht is op sociale bijstand) ingesteld door mensen met een ernstige ziekte.

Medimmigrant plaatste enkele relevante arresten in tabelvorm.

  
3. Varia
ruler    upWitboek FAMGB sur le droit aux soins de santé à Bruxelles

De Fédération des Associations de Médecins Généraliste de Bruxelles (FAMGB) stelde in mei 2015 zijn Witboek voor « Le Droit aux soins de santé pour tout individu vivant dans la Région de Bruxelles-Capitale. Une utopie ? ».

Huisartsen in Brussel constateren dat de toegang tot eerstelijnsgeneeskunde in het algemeen meer en meer bemoeilijkt wordt en dat mensen in een kwetsbare situatie hier de eerste slachtoffers van zijn. Deze vaststellingen en eveneens aanbevelingen worden uitgebreid beschreven in het Witboek.
Medimmigrant volgt vele van deze aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld de vaststelling dat in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf een medische kaart van drie maanden te kort is en dat het niet vaak gebeurt dat de eerste consultatie binnen deze procedure ten laste wordt genomen.

Het Witboek is op vraag te verkrijgen bij famgb@famgb.be.


Uitbreiding permanentie Medimmigrant vanaf half oktober

Vanaf half oktober 2015 zal je Medimmigrant naast maandag, dinsdag en vrijdag ook op donderdag telefonisch kunnen bereiken. De beslissing tot deze uitbreiding is er mede gekomen op basis van de input van enkele partners naar aanleiding van een bevraging van Medimmigrant. De nieuwe permanentie-uren zullen op de website bekend gemaakt worden.


Brussels Platform: Intrafamiliaal geweld en het verblijfsrecht in gezinshereniging

Op 22 september 2015 organiseert de Dienst Rechtsbescherming Foyer in samenwerking met het CAW Brussel een Brussels Platform over de problematiek van het verblijfsrecht bij intrafamiliaal geweld.
De doelgroep voor deze vorming is sociaal-juridische hulpverleners die professioneel of vrijwillig in contact komen met vreemdelingen, medewerkers van gemeentes, OCMW-medewerkers, advocaten,…
Inschrijven? Mail naam en organisatie naar alexandre.gasana@foyer.be
Waar? Op het Regionaal Integratiecentrum Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Molenbeek
Wanneer? Dinsdag 22 september van 13u00 tot 17u00
Prijs? Gratis


  


Deze nieuwsflash is een uitgave van Vzw Medimmigrant
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel
Tel. 02/274.14.33/34 – Fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
U kunt ons bereiken per email of per telefoon op maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13u en op dinsdag van 14 tot 18u. Uitschrijven kan door een email aan secr@medimmigrant.be met als onderwerp ‘uitschrijven’ of via deze link.

Met de steun van :


naar nederlandse versie
Lettre d'info de Medimmigrant - Nieuwsbrief Medimmigrant


1. Accès aux soins de santé
ruler    up


MEDIPRIMA : l’attestation AMU et les contrôles de la CAAMI

RAPPEL : Mediprima est un système informatisé qui centralise les décisions d’octroi d’aide médicale des CPAS à leurs usagers et qui gère le paiement électronique de cette aide médicale.
>>> Les engagements de prise en charge des CPAS pour les soins délivrés en établissement de soins sont informatisés et seul les établissements de soins concernés peuvent consulter le détail de ces prises en charge ;
>>> Les soins couverts par une prise en charge du CPAS (et à charge du SPP IS) peuvent être facturés de manière électronique à la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI). En outre, c’est la CAAMI qui est également désormais chargée de contrôler la procédure.

Dans le cadre de la procédure de l’Aide Médicale Urgente (AMU) pour personnes sans séjour légal, l’usage d’une attestation AMU type est obligatoire pour les établissements de soins depuis le 1er avril 2015. Cette attestation doit être conservée par ces établissements durant deux ans et sa présence dans le dossier pourra être contrôlée par la CAAMI.
La CAAMI effectue en effet des contrôles sur base d’un échantillon des factures reçues. Des données cliniques minimales peuvent aussi être réclamées. Si l’attestation AMU n’est pas disponible ou si les données cliniques ne sont pas transmises, la CAAMI en informe le SPP IS, qui pourrait à l’avenir prendre des sanctions. La nature de ces éventuelles sanctions futures ne nous est pas encore connue.

En ce qui concerne les soins médicaux dispensés en dehors d’un établissement de soins, le prestataire de soins peut toujours utiliser une autre attestation AMU que celle proposée par le SPP IS et il n’est pas tenu de la conserver.


Droit à l’assurance maladie pour les MENA citoyens de l’Union

Suite à une modification de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les Mineurs Etrangers Non-Accompagnés (MENA) européens reconnus comme tels peuvent depuis le 27/08/2015 bénéficier des mêmes règles que les MENA ressortissants de pays tiers pour l’obtention d’une inscription à l’assurance maladie belge.
Concrètement : les MENA européens peuvent faire valoir leur droit à l’assurance maladie en tant que ‘titulaire MENA’ et bénéficier automatiquement de l’intervention majorée s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
  • Fréquentation scolaire régulière depuis trois mois consécutifs ;
  • Avoir été présenté à une institution de soutien préventif aux familles (ONE, K&G…) ;
  • Etre exempté de l’obligation scolaire.
Le tuteur de ces jeunes est tenu de les assister dans ces démarches. Ne trainez pas à introduire la demande une fois que le jeune remplit les conditions. L’inscription prend cours le 1er jour du trimestre de la demande d’inscription !


Intervention du garant dans la procédure 'AMU'

Dans le cadre de l’obtention d’un visa court séjour, les personnes doivent (souvent) joindre à leur demande une annexe 3bis, une attestation de prise en charge remplie par un ‘garant’ depuis sa commune de résidence. La signature de ce document oblige le garant à l’égard de l’Etat belge, de tout CPAS compétent, et de la personne mentionnée dans l’annexe 3bis, à prendre en charge les frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement.
Il peut arriver que la personne pendant son voyage ou pendant son séjour en Belgique soit victime d’un accident inopiné ou d’une maladie grave qui implique des frais médicaux élevés. Une  situation de ce genre s’avère tout aussi inattendue pour le garant. A qui incombent les frais médicaux ?

Dans le document d’information du SPP IS portant sur les pièces justificatives médicales, il est stipulé qu’en toute circonstance le CPAS doit entreprendre des démarches pour contacter le garant. La CPAS peut, à cette fin, demander les coordonnées du garant à une personne de contact auprès de l’Office des Etrangers : koen.callaert@ibz.fgov.be, 02/793.86.30 (FR et NL). Dans ce même document est indiqué qu’en attendant une réponse quant à l’existence ou non d’un garant, le SPP IS peut prendre en charge les coûts médicaux, dans les limites légales. Mais dès que le CPAS recevra l’information, il devra cependant revoir sa décision et si nécessaire mettre un terme à sa décision. Si des frais ont déjà été mis à charge du SPP IS, le CPAS devra par ailleurs tenter de les récupérer auprès du garant.
S’il apparait que le garant n’a pas les capacités financières suffisantes, son intervention pourra se voir limitée à une partie des frais.

Il est important de savoir que la nature des soins médicaux et les circonstances dans lesquelles ils sont survenus peuvent aussi avoir une importance. Le Tribunal du Travail francophone de Bruxelles (15/07/2015, RG nr. 15/3413/A) a en effet fait récemment référence à la Circulaire du SPF intérieur du 9/9/1998 qui stipule que le garant ne peut pas être tenu responsable en cas de frais médicaux exceptionnels ou imprévisibles.

Arriéré de paiement de la cellule frais médicaux de Fedasil

Medimmigrant a reçu de différentes sources l’information selon laquelle les paiements de la Cellule Frais Médicaux de Fedasil tardent à être effectués. Lors de la réunion de contact du Comité Belge pour l’Aide aux Réfugiés (CBAR) de mai dernier, cette question a été soumise à Fedasil. Voici la réponse, à trouver dans le rapport de juin 2015 : Madame Machiels revient sur la question déjà posée par Medimmigrant et ayant trait au remboursement des frais médicaux. Elle confirme qu’il y a effectivement un léger retard dans le remboursement et ce à cause de l’augmentation du nombre de demandes d’asile par rapport à l’année passée, et de deux collaborateurs momentanément hors circuit. L’arriéré est d’environ 20 jours.
Selon encore un collaborateur de la Cellule Frais Médicaux, en août 2015, le remboursement des pharmaciens devait prendre environ deux mois.

Nous espérons que l’arriéré de paiement de Fedasil sera rapidement résorbé et que les réquisitoires de Fedasil seront à l’avenir acceptés par un plus grand nombre de pharmacies. En effet, à Bruxelles, il semble que ce soit difficile de trouver un pharmacien qui accepte les engagements de paiement de Fedasil ; la recherche de médicaments pour un demandeur d’asile peut s’avérer parfois problématique.

Si vous rencontrez des difficultés à trouver une pharmacie pour un demandeur d’asile, n’hésitez pas à prendre contact avec la Cellule Frais Médicaux de Fedasil (medic@fedasil.be, 02/213 44 12 FR ou 020/213 43 00 NL) ou à le faire savoir à Medimmigrant.
2. Séjour/Retour
ruler    up


9ter : Livre Blanc et Parole à l’exil de Caritas International

Le Livre Blanc donne un aperçu des dispositions légales dans le cadre de la procédure 9ter et des pratiques actuelles de l’Office des Etrangers. Ce livre est né des préoccupations d’un certain nombre d’acteurs des secteurs médical, juridique et associatif concernant le sort des étrangers atteints de maladie grave et qui peinent à obtenir un droit de séjour. Outre Medimmigrant, le CIRE, Caritas International, Ulysse, Médecins du Monde, … ont collaboré à l’élaboration de ce document. Le Livre Blanc a reçu le soutien de Kind&Gezin, de la Vereniging Wijkgezondheidscentra, de Sensoa, du CAW de Bruxelles et d’Anvers, de JRS Belgium et de beaucoup d’autres (nous les en remercions !).

Le document sera téléchargeable à partir du 1er octobre sur le site web de Medimmigrant et pourra être envoyé sur demande par voie postale. Il sera disponible en français et en néerlandais.

Caritas International consacre la nouvelle édition de son magazine Parole à l’Exil, qui paraitra prochainement, à la procédure de régularisation médicale, ou 9ter, et aux droits (sociaux) des étrangers malades en Belgique. Cette édition comprendra entre autres des outils pratiques à l’usage des avocats, juristes et assistants sociaux qui introduisent des demandes 9ter. Elle s’étendra également sur les droits plus étendus et les possibilités juridiques des étrangers malades en Belgique.

Le prochain n° de Parole à l’Exil sera téléchargeable sur la page suivante : www.caritas-int.be/nl/publicaties/vluchtschrift.

9ter : Jurisprudence et arrêt Abdida de la Cour de Justice

Cet arrêt a été déjà mentionné dans notre lettre d’information précédente. Bref résumé : le CPAS avait mis un terme à l’aide sociale de Monsieur Abdida sur base d’une décision négative sur le fond de l’Office des Etrangers dans le cadre d’une demande 9ter. Pendant la procédure de recours, ce monsieur ne recevait donc plus d’aide sociale. La Cour de Justice a déclaré qu’il manquait dans la règlementation belge une base juridique qui confèrerait un effet suspensif à un recours de ce genre (et donc aussi un droit à une aide sociale pendant cette période) introduit par des personnes gravement malades.

Medimmigrant présente sous forme de tableau quelques arrêts significatifs.3. Varia
ruler    up


Livre Blanc de la FAMGB sur le droit aux soins de santé à Bruxelles

La Fédération des Associations de Médecins Généraliste de Bruxelles (FAMGB) présentait en mai 2015 son Livre Blanc sur « Le Droit aux soins de santé pour tout individu vivant dans la Région de Bruxelles-Capitale. Une utopie ? ».
Les médecins généralistes bruxellois constatent que l’accès aux soins de santé de première ligne devient dans l’ensemble de plus en plus difficile et que les personnes en situation de vulnérabilité en sont les premières victimes. Ces constats et autres recommandations sont largement décrits dans le Livre Blanc. Medimmigrant approuve nombre de ces avis, comme par exemple le fait que, dans le cadre de la procédure d’Aide Médicale Urgente pour personnes sans séjour légal, une carte médicale de trois mois s’avère trop courte et qu’il arrive rarement que la première consultation soit prise en charge au sein de cette procédure.

Pour obtenir le Livre Blanc : famgb@famgb.be.


Elargissement de la permanence de Medimmigrant à partir de la mi-otobre

A partir de la mi-octobre 2015, Medimmigrant sera joignable par téléphone non seulement les lundis, mardis, et vendredis, mais aussi les jeudis. La décision de cette élargissement est le résultat d’une enquête menée par Medimmigrant auprès de plusieurs organisations partenaires. Les nouvelles heures de permanence seront affichées prochainement sur notre site internet.

Plateforme bruxelloise : « Intrafamiliaal geweld en het verblijfsrecht in gezinshereniging »

Le 22 septembre 2015, le Dienst Rechtsbescherming Foyer organise, en collaboration avec le CAW Brussel, une plateforme bruxelloise sur la problématique du droit de séjour et de la violence intrafamiliale.
Le groupe cible de cette formation sont les intervenants  socio-juridiques, professionnels ou bénévoles et en contact avec des étrangers, les employés communaux, les collaborateurs des CPAS, les avocats, …
Inscriptions : e-mail avec nom et organisation à alexandre.gasana@foyer.be
Lieu : au Regionaal Integratiecentrum Foyer, rue des Ateliers 25, 1080 Molenbeek
Quand : le mardi 22 septembre de 13h à 17h
Prix : gratuit
Ce flash info est une publication de l’asbl Medimmigrant
Rue gaucheret 164 – 1030 Bruxelles
Tel. 02/274.14.33/34 – fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.bewww.medimmigrant.be

Contact
Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone les lundis, jeudis et vendredis de 10 à 13h et les mardis de 14 à 18h.
Pour vous désinscrire, veuillez envoyer un email à secr@medimmigrant.be avec comme objet ‘se désinscrire’ ou rendez-vous sur ce lien.

Avec le soutien de :