Visum om medische redenen

Personen die lijden aan een ziekte waarvoor in hun land van herkomst geen behandeling beschikbaar is, kunnen een visum om medische redenen vragen aan een land waar ze deze zorgen wensen te verkrijgen.


Hieronder vindt u de verschillende stappen die u moet volgen om een dergelijk visum aan te vragen.

(!) OPGELET - Covid-19 update
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een aantal aanpassingen geïntroduceerd voor de administratieve procedure inzake de aanvraag van een visum.

Voor een overzicht van de aanpassingen verwijzen we naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Waar de aanvraag indienen ?

De aanvraag moet ingediend worden in het land van herkomst bij de Belgische ambassade of het consulaat. Indien de Belgische Staat geen ambassade of consulaat heeft in het land van herkomst, kan de aanvraag ingediend worden bij een andere ambassade of consulaat die België vertegenwoordigt. De contactgegevens van de diplomatieke post per land zijn terug te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Via deze website kan er eveneens worden opgezocht welke ambassade er verantwoordelijk is voor de visumaanvraag.

Het is ook mogelijk dat de Belgische ambassade samenwerkt met een gespecialiseerd visumcentrum voor het (online) indienen van de visumaanvraag (bv. TLS contact, VSF Global, ...). De website van de bevoegde ambassade zal hiernaar verwijzen.

Documenten gevraagd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Basisdocumenten :

 • ingevuld, ondertekend en gedateerd aanvraagformulier
 • recente pasfoto
 • bewijs van betaling van de dossier kosten van de visumaanvraag (indien van toepassing)
 • geldig reisdocument (niet ouder dan 10 jaar, bevat minstens 2 blanco pagina’s en is 3 maanden geldig na de geldigheidsduur van het visum)

Documenten specifiek vereist voor een visum om medische redenen :

 • Een medisch attest opgesteld door een arts erkend door de Belgische ambassade of het consulaat. Deze arts moet verklaren dat de persoon een specifieke medische behandeling moet ondergaan in het land van bestemming. De contactgegevens van de erkende artsen zijn te vinden via de website van de Belgische ambassade in het betrokken land.
 • Een raming van de kosten voor gezondheidszorg door de gespecialiseerde arts of gezondheidszorginstelling in België (= kostenraming) en in het algemeen, het bewijs van betaling van deze zorg of het bewijs van de mogelijkheid om te kunnen betalen.
 • Het bewijs van een afspraak met een arts in België die gespecialiseerd is in de pathologie waar de persoon aan lijdt.
 • Elk element waaruit blijkt dat er voldoende bestaansmiddelen zijn om de reis- en verblijfskosten te dekken. Zoals hierboven aangegeven moet de betrokkene ook het bedrag dat vermeld staat op de kostenraming van de geraadpleegde arts en/of ziekenhuis kunnen betalen. De persoon moet aantonen dat het om persoonlijke financiële middelen gaat en dat hij/zij een vast of regelmatig inkomen heeft.
  >>> Om de huidige cijfers te raadplegen en voor meer informatie over de bewijsstukken die bij de aanvraag kunnen worden toegevoegd, raadpleeg de pagina over persoonlijke bestaansmiddelen van DVZ.
  Of het attest dat een persoon in België zich garant heeft gesteld voor de betrokkene. De garant kan een Belg zijn of een persoon met een onbeperkt verblijfsrecht in België (B, C, E, E+, F, F+ kaart of een bijlage 8/8bis). Meer info over de procedure is te vinden op de pagina over de garant.
 • Het attest van een reisverzekering die ten minste de duur van het verblijf dekt.
 • Elk element dat het mogelijk maakt om terugkeergaranties te verschaffen. De bedoeling is om de verankering in het land van verblijf aan te tonen zodat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ervan overtuigd is dat persoon terug zal keren vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het afgegeven visum. Verschillende elementen kunnen worden aangehaald om DVZ te overtuigen van de terugkeerintenties : een bewijs dat de persoon vast werk heeft in het land van herkomst, het bewijs van familiebanden in het land van herkomst, documenten die het bezit van een eigendom aantonen, elementen die de integratie in het land van herkomst aantonen, bankafschriften, enz.

De procedure

Het is aangeraden om de visumaanvraag 90 dagen voor het vertrek naar België in te dienen. Het visum kan ten vroegste 6 maanden voor het vertrek worden aangevraagd en ten laatste 15 dagen voor het vertrek ingediend worden.

De ambassade of het consulaat kan niet zelf beslissen over een aanvraag voor een medisch visum. De aanvraag moet ter goedkeuring of weigering aan DVZ worden overgemaakt. Er is geen wettelijke termijn voor DVZ om een beslissing te nemen.
Aangezien de aanvraag overgemaakt wordt aan DVZ voor verder onderzoek, duurt het ongeveer 30 dagen om een beslissing te krijgen. Indien er bijkomende informatie of documenten vereist worden, kan deze termijn oplopen tot 60 dagen.

De status van de visumaanvraag kan via de volgende website online gevolgd worden : ‘Hoe zit het met mijn visumaanvraag ?’

Wanneer er geen beslissing volgt na het verloop van een redelijke termijn, kan er een klacht worden ingediend bij de Federale Ombudsdienst. Daarnaast kan er ook een rechtszaak worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de Belgische Staat (Dienst Vreemdelingenzaken) wegens het overschrijden van de redelijke termijn voor de behandeling van de visumaanvraag.

Beslissing van DVZ


Wat gebeurt er indien DVZ een positieve beslissing neemt ?

In geval van een positieve beslissing krijgt de betrokkene een visum type C van bepaalde duur voor maximum 90 dagen.
Dit visum maakt het mogelijk om tijdens de geldigheidstermijn van het visum wettig te verblijven in de Schengenzone. De persoon die het visum heeft verkregen, moet zelf - of met behulp van een persoon die zich garant heeft gesteld - in al zijn behoeften zoals huisvesting, maaltijden, medische kosten... voorzien.
Indien de persoon bij particulieren verblijft moet zij/hij zich binnen de drie dagen na aankomst aanmelden bij de gemeente waar hij/zij verblijft. De persoon zal een aankomstverklaring bijlage 3 ontvangen. Deze aankomstverklaring is ook nuttig om een eventuele verlenging van verblijf aan te vragen.
Wanneer de termijn van het visum is verstreken, moet de betrokkene het Belgisch grondgebied (of de Schengenzone) verlaten.

Opgelet : een visum geeft niet automatisch een recht op binnenkomst. De visumhouder moet bij aankomst in de Schengenzone kunnen aantonen dat hij/zij nog steeds aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet .


Wat gebeurt er indien DVZ een negatieve beslissing neemt ?

Indien DVZ een negatieve beslissing neemt, bezorgt de ambassade of het consulaat aan de betrokkene een document met de redenen waarom het visum niet kan worden verleend.

Beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Van zodra de diplomatieke post dit document met de weigeringsmotieven heeft bezorgd, heeft de betrokkene 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in België. De betrokkene kan een beroep tot schorsing en/of nietigverklaring van de weigering indienen. Normaal gesproken wordt de procedure voor de indiening van een beroep op de weigeringsbeslissing aangegeven. Het is aangeraden om contact op te nemen met een advocaat in België. Er is geen behandelingstermijn voor het beroep vastgelegd.

Klacht indienen bij de Federale Ombudsdienst
Er is ook de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Federale Ombudsdienst tegen de weigeringsbeslissing.
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij de beslissing om al dan niet een visum voor kort verblijf toe te kennen. De federale ombudsman kan niet tussenkomen tenzij de beslissing kennelijk onjuist of onredelijk is. Dit betekent dat dat de Federale Ombudsdienst alleen maar in gesprek zal gaan met DVZ indien :

 • DVZ een fout heeft gemaakt bij het onderzoek van de visumaanvraag. Er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een document dat werd toegevoegd aan de aanvraag.
 • OF indien DVZ een onredelijke beoordeling heeft gemaakt van de situatie van de verzoeker. Dit is het geval wanneer de weigering niet in verhouding staat tot het nagestreefde doel, namelijk de controle van de buitengrenzen en de bestrijding van onwettige immigratie. Een beslissing van DVZ kan als kennelijk onredelijk worden beschouwd wanneer een andere normaal voorzichtige en zorgvuldige ambtenaar die in dezelfde omstandigheden is geplaatst niet dezelfde beslissing zou hebben genomen.

Er kan ook op elk moment een nieuwe visumaanvraag worden ingediend bij de ambassade of het consulaat vanuit het land van herkomst.

De verlenging van het verblijf

Indien de medische behandeling nog niet beëindigd is op het tijdstip waarop het visum verloopt, kan een korte verlenging worden aangevraagd.
Meer informatie over de voorwaarden en procedures staat op de pagina over verlenging van verblijf.

4 février 2022


Documents & formulaires
Législation et jurisprudence
K.B. van 08.10.1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Verblijfswet 15.12.1980
Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Verlenging van verblijf

7 février 2022

Als een ziekte of een tijdelijk problematische gezondheidstoestand iemand verhindert om te reizen, kan deze persoon een aanvraag indienen om zijn...
En savoir plus

De garant

17 juin 2022

Deze tekst gaat over de verbintenis tot tenlasteneming in het kader van een kort verblijf. Elke onderdaan van een derde land die België wil...
Infodocument medische bewijsstukken

ikv de wet van 2.04.1965 (versie juni 2022)

En savoir plus