• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Langdurig ingezetenen
 • Langdurig ingezetenen

  Medimmigrant vzw - Langdurig ingezetenen

  De Europese Unie kent een speciaal statuut toe aan een onderdaan van buiten de EU die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal op het grondgebied van een van de lidstaten van de EU verblijft.

  Dit statuut noemt het statuut van ‘langdurig ingezetene’ en heeft volgende belangrijke gevolgen voor de persoon die ervoor in aanmerking komt:

  • Gelijke behandeling op het vlak van o.a. tewerkstelling, sociale zekerheid en sociale bijstand (dit laatste kan beperkt worden tot de belangrijkste prestaties). 
  • Betere bescherming tegen verwijdering 
  • Recht op een tweede verblijf in een andere lidstaat van de Europese Unie.

  Of een persoon toegang heeft tot maatschappelijke dienstverlening van het OCMW en een aansluiting bij het ziekenfonds is afhankelijk van de situatie waarin hij zich bevindt op het ogenblik dat hij het statuut van langdurig ingezetene aanvraagt. 

  Het is ook mogelijk dat een niet-EU onderdaan in een andere EU-lidstaat de status heeft bekomen en een tweede verblijf vraagt in België.

  Erkende vluchtelingen en vreemdelingen die het statuut van subsidiaire bescherming genieten kunnen geen aanspraak maken op de statuut van langdurig ingezetene.